Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9187
Başlık: İslam hukuk metodolojisinde İmam Serahsi'ye göre Emir ve Nehiy
Diğer Başlıklar: Command and forbit in the methodology of Islamic law according to Imam al-Sarakhsi
Yazarlar: Yavuz, Yunus Vehbi
Orazov, Orazsahet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Islamic law
İslam hukuku
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Orazov, O. (2005). İslam Hukuk metodolojisinde İmam Serahsi'ye göre Emir ve Nehiy. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Genel hukuk literatürü içerisinde özgün bir yapıya sahip olan islâm hukuk metodolojisi (usl-i fıkıh), islâm hukukunun (fıkhın) önemli konularından biri olan emir ve nehiy konusunu ayrıntılarıyla incelemektedir. Zira emir ve nehiy konusu, fıkhın kısımları olan ibadet, muamelat ve ukubat (ceza hukuku) konuları ile yakından ilgilidir.Bu nedenle, islam hukuku geleneğinde önemli bir yere sahip olan mam Serahsû, otuz ciltlik meşhur el-Mebst'unu imlâ ettirdikten sonra, bu eserde ele aldığı fer'û meselelereait konulara temel teşkil etmesi için telif ettirdiği el-Usl adlı eserinde, emir ve nehiykonusunu farklı görüşlere de yer vererek ele almıştır. Dolayısıyla, islâm Hukuk Metodolojisinde mam Serahsû'ye Göre Emir ve Nehiy adlı tezimizde sözü edilen konunun, bu kaynak eserde ne şekilde ele alınıp, hangi esaslar çerçevesinde temellendirildiği incelenmiştir.
Methodology of Islamic law (us al-fiqh) has an original structure in general lawliterature and it elaborates command and forbid which is one of important topics ofIslamic law (fiqh). For, the command and forbid is closely related to branches ofIslamic law, i. e. worship, mu`mal and uqbt (penal law). Imam al-Sarakhsexamined the command and forbid referring to different point of views in his al-Uslwhich he wrote to be a basis for accessory problems in his distinguished work, al-Mabst. Consequently, in the dissertation, Command and Forbid in the Methodologyof Islamic Law According to Imam al-Sarakhs, it was examined that how the matter inquestion was elaborated and established firmly in.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9187
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
188651.pdf1.05 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons