Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9044
Başlık: Türkiye’de gençliğin değer dönüşümü
Diğer Başlıklar: Value change of youth in Turkey
Yazarlar: Baştürk, Şenol
Öztürk, Büşra Halis
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Inglehart
Genç ve yaşlı kuşaklar
Çalışma değerleri
Değerler
Values
Work values
Old and young cohorts
Yayın Tarihi: 17-May-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öztürk, B. H. (2019). Türkiye’de gençliğin değer dönüşümü. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Günümüz bilgi ve enformasyon çağında, ülkeler birbirlerini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak etkilemektedir. Buna paralel olarak her ülkenin/toplumun kendine özgü değerleri bulunmakta ve toplumların zaman içerisinde değerlerinde değişimler yaşanabilmektedir. Birbiri ile bütünleşmiş toplumlarda, bilgi iletişim teknolojileri ile çalışma hayatında değişen koşullar ve şartlarla birlikte, her kuşağın çalışanlarının çalışma değerlerinde de farklılıklar görülmekte, özellikle de genç kuşakların değerlerini koruma konusunda yaşlı kuşaklara göre farklılık göstermeye başladığı söylenebilmektedir. Son yıllarda, çalışma değerlerindeki dönüşümleri, Inglehart’ın değer dönüşüm modeli ile ele alan yaygın bir eğilim mevcuttur. Söz konusu bu eğilimde, çalışma değerlerinde ücret ve iş güvenliği gibi dışsal/materyalist değerlerin önemini kaybettiği; kendini ifade etme ve otonomi gibi içsel/post materyalist değerlerin önem kazandığı savunulmakta ve bu dönüşümün yaşlılardan gençlere doğru evrildiği iddia edilmektedir. Bu çalışmada Inglehart’ın iddia ettiği gibi Türkiye’de genç ve yaşlı kuşakların çalışma değerlerinde bir dönüşüm olup olmadığı, tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma değerlerindeki dönüşümlerle, Inglehart’ın değer dönüşüm modelinden yola çıkarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik personeli üzerine ampirik bir çalışma yapılmıştır. Toplamda 352 kişiden oluşan akademik personele anket yolu ile ulaşılmıştır. Inglehart’ın yaşlı kuşakların materyalist eğilimlerinin, genç kuşakların ise post materyalist eğilimlerinin daha yüksek olduğu iddiasından hareketle, bu araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye’de genç ve yaşlı kuşağın materyalist ve post materyalist değerleri arasında önemli bir farklılık bulunmamakla birlikte, bireylerin yaşları ilerledikçe post materyalist görüşe sahip oldukları ve içsel çalışma değerlerine daha fazla önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
In today's information age, countries influence each other politically, socially, economically and culturally. In parallel, each country or society has its own values. However, there may be changes in the values of societies in time. In integrated societs, with the changing conditions in working life and information communication technologies, there are differences in the working values of the employees of each generation, in particular, it can be said that young generations differ in terms of protecting the values of older generations. In recent years, there is a widespread tendency to handle the transformations in the study values with the value conversion model of Inglehart. As a result external /materialist values such as “wages and occupational safety” have lost their importance in their work values; self-expression and autonomy, such as “internal / post-materialist” values gain importance and it is claimed that this transformation evolved from the elderly to the youth. In this study, as alleged by the Inglehart, value the work of young and older generations in Turkey has tried to determine whether a conversion. With these values, an empirical study was carried out on the academic staff of Muğla Sıtkı Koçman University based on the value transformation model of Inglehart. Through a questionnaire were reached total of 352 academic staff members. From inglehart's claim; According to the results of this research; Could not find a significant difference between the younger and older generations values in Turkey. It has been concluded that individuals have post-materialist views as their age progresses and they give more importance to internal study values.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9044
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
DOKTORA TEZ BÜŞRA HALİS ÖZTÜRK.pdf2.11 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons