Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8805
Title: İlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the 8th grade elementary school students' opinions on music lesson in terms of different variables
Authors: Özeke, Sezen
Kaya, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Güzel Santlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Education
Elementary music
Elementary school
Music curriculum
Learning elements
İlköğretim müzik
İlköğretim müzik dersi
Öğrenme ögeleri
Eğitim
Öğretim programı
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya. S. (2010). İlköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine yönelik görüşleri aile, sınıftaki fiziksel yapılanma ve müzik dersi öğretim programı açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Bursa ili İnegöl ilçesi merkeze bağlı 29 ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.Araştırmada var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel yöntem kullanılmış, veriler kaynak tarama ve anket yoluyla toplanmıştır. Kaynak tarama çalışmasında konu ile ilgili kitaplar, bilimsel yazılar, tezler incelenmiş ve kaynak tarama kapsamında internet ortamından da yararlanılmıştır. Öğrencinin müzik dersine ilişkin görüşlerinin anket yoluyla alındığı bu çalışmada 2303 öğrenciden elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan bulgular yorumlanarak sonuca göre öneriler getirilmiştir.Araştırma sonucunda ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin müzik dersine bakış açılarında aile içinde müziksel ortamın olmasının, müzik dersinin etkin işlenmesinin, ders dışı müziksel faaliyetlere katılma ve programda yer alan öğrenme alanlarının öğrencilerin müzik dersine yönelik görüşlerinde etkili ve yönlendirici olduğu ortaya çıkmıştır.
In this research, 8th grade elementary school students' opinions on music lesson in terms of the variables of family, class' physical structure and music curriculum have been evaluated. The research sample is constituted from 8th grade students of 29 elementary schools in İnegöl, the central district of Bursa.The study is a descriptive research in which the data were collected through literature review and a survey. Within the literature review, books, scientific papers, theses and dissertations of the related studies were examined and the internet sources were used. Students opinions on music lesson were taken through a survey applied to 2303 students. The data obtained were analyzed using SPSS 16.0 statistical program. As a result of data analysis, results were interpreted according to the emerging findings and recommendations were made.As a result of the research, it is found that the family musical environment, active music lessons, extracurricular musical activities, and the learning domains of the music curriculum affects and routes the 8th grade elementary school students' opinions on music lessons.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8805
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
263070.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons