Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8285
Başlık: Engelli bireylerin din eğitimi
Diğer Başlıklar: Religious education of disabled persons
Yazarlar: Kılavuz, Mehmet Akif
Musayev, İslam
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Engelli birey
Din
Eğitim
Din eğitimi
Disabled people
Religion
Education
Religious education
Yayın Tarihi: 20-Ara-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Musayev, İ. (2013). Engelli bireylerin din eğitimi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bir alan araştırması olan "Engelli Bireylerin Din Eğitimi" konulu bu çalışmamızda amaç, engelli bireylerin yaşadıklarıyla baş etmede ve yaşadıkları durumu kabullenmelerinde din eğitiminin ve dini değerlerin önemini araştırmaktır. Engellilerin din eğitimi ile ilgili ulaşılabilen yazın tarandığında lisansüstü tez çalışmalarına rastlanmamıştır. Ancak dinin engellilere bakış açısını ele alan dört yüksek lisans tezi mevcuttur. Muhteva bakımından bu araştırmaların engellilerin din eğitimi açısından yeterli olmadığı düşünülerek böyle bir çalışma yapılması uygun görülmüştür. İki bölümden oluşan çalışmanın, birinci bölümünde araştırmanın teorik kısmı ele alınmış, ikinci bölümünde çalışmanın temelini oluşturan engelli bireylerle yapılan görüşmeler değerlendirilmiş ve incelenmiş, engelli bireylerin din eğitiminde dikkat edilecek hususlar konusunda gerekli bilgi ve önerilere yer verilmiştir. Araştırmanın teorik kısmının oluşturulması için öncelikle engellilerle ile ilgili çalışmalar taranmış ve değerlendirilmiştir. Daha sonra engelli bireylerin din eğitiminde öncelikli konuların tespitini yapmak için mülakat yapılmıştır. Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler içerik analizine tabi tutulmuş, birbirine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilip anlaşılabilecek bir biçimde organize edilmiştir. Ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve sunulan bulgular teorik bilgilerle desteklenerek değerlendirilmiş ve engelli bireylerin din eğitiminin sorunlarına cevap aranmaya çalışılmıştır. Bu araştırma ile engelli bireylerin din eğitiminin nasıl olacağı, din eğitiminde öncelikli konuların neler olacağı ile ilgili bir durum tespiti yapılarak gerekli teklif ve önerilerde bulunulmuştur.
The contents of this research in terms of people with disabilities in terms of religious education was appropriate to make such a study is not sufficient consideration. Purpose of our field study called "Religious Education of Disabled Persons" is that investigating the importance of religious education and religious values dealing with people with disabilities to cope and espousal with their situation. When the accessible literature is scanned, postgraduate thesis work about religion education of disabled persons was not found. However, the four master's theses dealt with the point of view of religion about disabled persons were found. The contents of these researches related with people with disabilities in terms of religious education were not sufficient and decided to make such a study. This work consists of two parts, in the first part of the work; theoretical views are discussed, in the second part of the study interviews with persons with disabilities were evaluated and analyzed. Information and advices related religion education of disabled persons are mentioned. Studies on disability were scanned and evaluated for theoretical part of the work. Then, people with disabilities were interviewed to understand prior issues on religion education. The data as a result of the research were subjected to content analysis; data that are similar to each other, within the framework of the specific concepts and themes were brought together and organized in a comprehensible manner. The findings presented in the theoretical knowledge that is described in detail and evaluated and have been researched answers to the problems of religious education of people with disabilities. By this research how the religious education of people with disabilities will be, what would be the priority issues in religion education, the necessary due diligence on proposals and suggestions were made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8285
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
353417.pdf1.37 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons