Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8133
Title: Orta Asya`da jeopolitik ve jeoekonomik öğelerin dış politikaya etkileri: Türkmenistan örnekli
Other Titles: The effects of geopolitics and geoconomics to the foreign policy Central Asia: Türkmenistan model
Authors: Arı, Tayyar
Kurbanov, Bahtiyar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keywords: Orta Asya
Middle Asia
Jeopolitik
Geopolitics
Jeoekonomik
Geoeconomic
Türkmenistan
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurbanov, B. (2006). Orta Asya'da jeopolitik ve jeoekonomik öğelerin dış politikaya etkileri: Türkmenistan örnekli. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, Soğuk Savaş sona ermiştir ve dünya sisteminin değişmesine neden olmuştur. ki kutuplu dünya sistemi yerini çok kutuplu dünya sistemine bırakmıştır.Dağılmadan sonra, çoktandır kendini göstermeyen jeopolitik kavramı yeniden alevlenmiştir. Dağılmayla birlikte Orta Asya bölgesinde güç boşluğu meydana gelmiştir. SSCB zamanında batılı devletler tarafından pek bilinmeyen bu bölge,jeopolitik konumu ile bütün Batılı ve Asya ülkelerinin son derece dikkatini çekmiştir.Batılı ve Asya devletleri tarafından kara delik olarak bilinen bu bölgede güç boşluğu doğmuştur. Zengin doğal kaynaklara sahip olan Orta Asya bölgesi üzerinde çeşitli stratejik ve rekabete dayalı oyunlar oynanmaya başlanmıştır. Bu büyük güçlerin amacı bölgede üstünlük kurmaktır.Orta Asya'da meydana gelen yeni bağımsız devletler dünyaya ayak uydura bilmek ve bağımsızlıklarını, egemenliklerini istikrarlı bir şekilde koruyabilmek için, bölge ülkeleri ve dış ülkeler ile çeşitli ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmaya başlamıştır.Dış politika alanında da bir geçiş süreci yaşayan Orta Asya devletlerinin en önemli çalışmaları kendileri arasındaki işbirlikleri ve ekonomik entegrasyon sürecidir. Her devlet ekonomik ve siyasi yönden gelişebilmek için, çeşitli kendine özgü yollar izlemektedir.Bu çerçevede örneğin Türkmenistan kendi çizdiği yolu ile ekonomik ve siyasi yönde ilerlemektedir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Daimi Tarafsızlık statüsüne kavuşan Türkmenistan'ın tek sorunu Batılı ülkelere kapalı olmasıdır. Doğal kaynakları rezervleri bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkmenistan ekonomisini diğer Orta Asya devletleri gibi bağımsızlığa kavuşturmak yolundadır ve bu bağlamda politikalarını izlemektedir.
While disintegration of the USSR, the Cold War has been ended and caused tochange the world system. The by polar system changed to the multi polar worldsystem.After the dissolution of USSR, geopolitic term showed up again and within thepower vacuum on the region of Central Asia. During the USSR this region is notknown necessarily by the Western Countries. After that, this region attractedattentions of other countries for its geopolitic importance.This region called. Black Hole by the Western and the Asian countries duringthe USSR. Because of its rich natural sources they played dangerous competition onthis area, their basic aim is to be the leader of this region.A new independent countries emerged in this area and to protect theirindependence they started to get in touch with economic and political relations withboth the regional and the foreign countries.Also they are living a transition period in their foreign policy, in order tocomplete this transition period succesefully, they made agreements with each otherand formed an economic entegration period.In this topic, for example Turkmenistan is moving a head with his own way onpolitical and economic. Sense ssues of the independence, Turkmenistan gained a theperpetual Neutrality. A problem of Turkmenistan is that it is closed to the WesternCountries with his rich natural sources, Turkmenistan as an important country istrying to gain an independent economy like other Central Asian countries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8133
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186501.pdf821.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons