Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7738
Title: Aile katılımı boyutu zenginleştirilmiş okulöncesi eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının ilkokula hazırbulunuşluk düzeyine etkisi
Other Titles: The effects of enriched parental involvement dimension in preschool education program on 5-6 year old childrens school readiness
Authors: Başal, Handan Asude
Kahraman, Pınar Bağçeli
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Aile katılımı
İlkokula hazırbulunuşluk
Okul öncesi eğitim
Parental involvement
School readiness
Preschool education
Issue Date: 22-Nov-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, P. B. (2012). Aile katılımı boyutu zenginleştirilmiş okulöncesi eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının ilkokula hazırbulunuşluk düzeyine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı; 2006 Okulöncesi Eğitim Programında yer alan hedefleri gerçekleştirmeye uygun olarak geliştirilen Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Eğitim Programının çocukların ilkokula hazırbulunuşluklarına etkisini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bursa ilinde iki farklı resmi anaokulunda okul öncesi eğitim almakta olan 26'sı deney, 31'i kontrol grubunda toplam 57 çocuk ve ebeveynleri oluşturmuştur. Buna göre okul öncesi eğitim almakta olan 57 çocuğa Eylül ayında İlköğretime Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testi uygulanmıştır. Daha sonra deney grubuna alınan çocukların ebeveynleri ile birlikte Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Eğitim Programı uygulanmış, kontrol gruplarına ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Haziran ayında çocuklara tekrar İlköğretime Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testi uygulanmıştır. Ayrıca ara dönem sonunda ve yılsonunda olmak üzere deney grubunda yer alan ailelerin programa ilişkin görüşlerini almak amacıyla açık uçlu sorulardan oluşan iki farklı anket uygulanmış ve yılsonunda Gürşimşek (2003) tarafından Türkçe'ye uyarlanmış olan Aile Katılım Ölçeği aileler tarafından doldurulmuştur.Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. İlköğretime Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testi'nden elde edilen verilere, Öntest-sontest kontrol gruplu desende, deneysel işlemin etkili olup olmadığına belirlemek için Kovaryans Analizi (ANCOVA) uygulanmıştır. Aile Katılım Ölçeği'nden elde toplanan veriler deney ve kontrol grupları arasında aile katılımı açısından farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla ilişkisiz örneklemler t testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca; ara değerlendirme ve yılsonu değerlendirme anketlerinden elde edilen veriler de frekans ve yüzdelerle verilmiştir.Aile Katılım Boyutu Zenginleştirilmiş Okul Öncesi Eğitim Programı'na katılan çocukların katılmayan çocuklara göre ilkokula daha fazla hazır olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Okul Öncesi Eğitim Programı'nın İlköğretime Hazırbulunuşluğu Değerlendirme Testi Şekil-Zemin, Mekândaki Konum, Dil Gelişimi ve Genel Gelişim alt testleri açısından deney grubu lehine anlamlı bir farklılığa yol açtığı belirlenmiştir. Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Okul Öncesi Eğitim Programı'na katılan aileler ile katılmayan ailelerin Aile Katılım Ölçeği Ev Temelli Katılım, Okul Temelli Katılım ve Okul-Aile İşbirliği Temelli Katılım alt boyutlarında deney grubunun lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Sonuç olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 5-6 yaş okul öncesi kurumlara devam eden araştırma kapsamına alınmış 57 çocuğa uygulanan Aile Katılımı Boyutu Zenginleştirilmiş Eğitim Programı'nın aileler aracılığıyla çocukların ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerini arttırdığı saptanmıştır.
The purpose of this study is to determine the effeciency of Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension which improved in accorance with objectives of 2006 Preschool Education Program that applied to the children aged 5-6 year old. The study group was consisted of totally 57 children and their parents, 26 of which were formed in the experimental group and 31 of which were formed in the control group who continued on to two different preschools in Bursa. First of all, School Readiness Test was performed to these 57 children in September. Next, Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension was applied to the experimental group and no intervention was applied to control group. School Readiness Test was performed to children in June. In addition two surveys applied to determine the families views about the program in the midterm period and at the end of the year. Also at the end of the year Family Involvement Questionaire was filled in by the families.In this study pretest-posttest control group design was used. Covariance analysis was used to the data which were collected from School Readiness Test to determine whether experimental process is effective or not. T test was used in the statistical analyzes of Family Involvement Questionaire which was adapted by Gürşimşek (2003) to determine whether there was a difference between experimental and control groups or not. Besides the data collected from midterm and at the end of the year surveys were showed with frequencies and percentages.It was determined that the children who participated to the Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension were more ready to school than children who didn't participate. Also it was determined that the Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension found significant differences in favor of experimental group in Figure-Ground, Position in the Space, Language Development and General Development subtests of School Readiness Test. In addition significant differences were found in favor of parents who participated to the Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension in home-based involvement, school-based involvement and home-school conferencing subtests of Family Involvement Questionaire Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension was applied to 57 children aged 5-6 year old continued on to preschools. Consequently it was determined that Preschool Education Program With Enriched Parental Involvement Dimension was gathered the childrens school readiness
URI: http://hdl.handle.net/11452/7738
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328652.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons