Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5909
Title: Erken çocukluk eğitim programlarından Anne-Çocuk Eğitim Programı'nın altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerin etkisi
Other Titles: The effect of "Mother-Child Education Program" which in one of the early childhood education programs on cognitive development of six age children
Authors: Bilgin, Asude
Kartal, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Erken çocukluk eğitimi
Anne-çocuk eğitim programı
Bilişsel gelişim
Early childhood education
Mother-child education program
Cognitive development
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kartal, H. (2005). Erken çocukluk eğitim programlarından Anne-Çocuk Eğitim Programı'nın altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma ile Erken Çocukluk Eğitimi Programlarından “Anne-Çocuk Eğitim Programı”nın altı yaş grubundaki çocukların bilişsel gelişimlerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2003-2004 öğretim yılında Osmangazi Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı İstiklal ve Elmasbahçeler Kurs Merkezi’ndeki Anne-Çocuk Eğitim Programı’na devam eden 40 anne-çocuk ve herhangi bir programa devam etmeyen 40 anne-çocuk ikilisi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarının bilişsel gelişim düzeyleri, (ön Test-son Test) Bekman ve arkadaşları (1998:39) tarafından geliştirilen “Okulöncesi Sözel ve Sayısal Beceriler Ölçeği” uygulanarak belirlenmiştir. Ailelerin demografik özellikleri Anne-Çocuk Egitim Programı Bilgi Formu’ndan ve annelerin program hakkındaki düşünceleri ise annelerin programı değerlendirmeye yönelik doldurdukları Anne-Çocuk Eğitimi Programı Değerlendirme Formu’ndan edinilen bilgilerle belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde, programın çocukların bilişsel gelişimleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan ölçümlerde, programa katılan ve katılmayan gruplar için ön Test-son Test arasındaki değişim puanları t-Testi ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca annelerin program hakkındaki görüşlerinin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Bu amaçla tüm verilerin analizi; Sosyal Bilimler için istatistiksel Paket (SPSS 8.0 for Windows) Programı ile yapılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Anne-Çocuk Eğitim Programı’nın programa katılan çocukların bilişsel gelişimi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Programa katılan annelerin ise, çocuklarına uygulanan Zihinsel Eğitim Programı’nı ve programdaki sohbet konularını çok yararlı buldukları ve programın çocuğun okulda başarılı olmasına çok yardımcı olacağını düşündükleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar, elverişsiz ortamlarda yaşayıp maddi yetersizliklerden ötürü erken çocukluk eğitimi hizmetlerinden yararlanamayan çocuklara erken çocukluk eğitimi programlarının, gelişimin çevre şartlarından en fazla etkilendiği erken yaslarda ulaştırılmasının önemini ortaya koymaktadır. Çünkü bu destek aynı zamanda bu çocukların okula daha hazır olarak baslamasına, daha kolay uyum sağlamasına ve okulda daha başarılı olmasına da yol açacaktır. Bu nedenle düşük maliyetle sunulabilen ve etkisi kanıtlanmış alternatif erken çocukluk eğitimi programlarına yönelik geliştirilecek kamusal politikalar ülkemizdeki erken çocukluk eğitiminin geleceğine yönelik hayati önem taşımaktadır.
With this research, it was aimed at to determine the effect of Mother- Child Education Program which is one of the Early Childhood Education Programs on cognitive development of six age children. Research was conducted with 40 mother-child couples which attended Mother-Child Education Program in ?stiklal and Elmasbahçeler Course Center which are depended to Osmangazi Public Education Center and with motherchild couples which didn’t attend any program in 2003-2004 academic years. In the present study, cognitive developmental levels of experimental and control groups were established by applying “Preschool Verbal and Mathematical Skills Scale” which is improved by Bekman et al. (1998). Demographic characteristics of families were collected from Mother-Child Education Program Information Form and mothers’ opinions about program were gained from Mother-Child Education Program Evaluation Forms that mothers have filled about assessment of program. In the analysis of data, variation scores between pre and post Test of groups which participated and didn’t participated program were compared by using t-Test in the evaluations made for the purpose of establishment of program’s effect on children’s cognitive development. Moreover, frequencies and percentages of mothers’ views about program were computed. For this reason, analysis of all data was made by Statistical Package Program for Social Science (8.0 for Windows). Significance level for statistical comparison was determined as .05. iv According to the findings gained from research, it was showed that Mother-Child Education Program has an effect on cognitive development of children participated to the program. As for mothers attended the program, it was established that they found Cognitive Development Program and dialog subjects about family planning and child rearing were very useful and they thought that this program would be very helpful for their children’s success in school. These findings revealed importance of getting early childhood education programs to children that live in disadvantageous environments and couldn’t take advantage of early childhood education services due to financial shortage. This point was very important to take attention, because environmental conditions effect children’s development especially in the early years. This kind of support causes children to start to school more ready, to adapt more easily and be more successful in school. For this reason, social politics which have to be developed with the intention for alternative early childhood programs presented with low cost have critical importance for future of early childhood education in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5909
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188676.pdf868.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons