Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4238
Title: İlköğretim 3. sınıf Matematik dersi programının yapısalcı öğrenme kuramına uygunluk bakımından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the comformity of primary education for 3rd grade Mathematics curriculum by constructive approach
Authors: Ezentaş, Rıdvan
Saracalıoğlu, Pınar Ülker
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Bölümü Anabilim Dalı.
Keywords: Yapılandırmacı öğrenme
Program değerlendirme
Program geliştirme
Matematik programı
Constructive learning
Curriculum evaluations
Curriculum development
Mathematics curriculum
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saracalıoğlu, P. Ü. (2007). İlköğretim 3. sınıf Matematik dersi programının yapısalcı öğrenme kuramına uygunluk bakımından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 2005-2006 yılında ülke genelinde uygulanmaya başlanan ve yapılandırmacı yaklaşımı temel alan İlköğretim 3. sınıf Matematik Programı'nın yapılandırmacı yaklaşıma göre derslerde uygun olarak işlenip işlenmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Literatür araştırmasında uzman görüşleri de dikkate alınarak araştırmanın amacına uygun anketler geliştirilmiş ve Bursa ili Yıldırım ilçesinde 536 İlköğretim 3. sınıf öğrencisine ve 56 3. sınıf öğretmenine anket uygulanmıştır.Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, varians analizi ve t testi kullanılarak çözümlenmiştir. Analizler bilgisayarda SPSS istatistik programında yapılmış, anlamlılık testlerinde α: 0,05 düzeyi esas alınmıştır. Öğretmenler programı X = 3,76; öğrenciler ise X = 2,53 ortalama ile programı yeterli kabul edilebilecek bir düzeyde değerlendirmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerin genel olarak programa bakış açılarında farklılık olmadığı görülmüştür.
This study has been conducted if 3 rd grade mathematics curriculum which isstarted to be practised by 2005 - 2006 education year and based on constructiveapproach is practised properly or not.In this study searching investigation model was used. In the literatureinvestigation questionaires has been constructed accordingly by consulting tospecialists. The quastionarie was filled up by 536 3rd grade primary school student and56 3rd grade primary school teacher in Bursa / Yıldırım.Obtained Data were analysed with frequency, percentage, arithmetic mean,standard deviation, variance table and t test analyses. Data processing was done bySPSS computer software and meaningflullness paramater is taken as α = 0,05. Theteachers and the students evaluated the cirriculum acceptable by the arithmetic means of X = 3,76 and X = 2,53. Generally, the teachers' and the students' perspectives to thecirriculum was not different from each other.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4238
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204774.pdf7.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons