Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3143
Başlık: Cebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisi
Diğer Başlıklar: The effects of constructivist algebra education on the algebraic thinking levels of the 6th grade students
Yazarlar: Ezentaş, Rıdvan
Çağdaşer, Başak Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yapılandırmacı yaklaşım
Cebir öğretimi
Cebirsel düşünme düzeyleri
Matematiğe yönelik tutum
Constructivist approach
Algebra education
Algebraic thinking levels
Attitudes towards mathematics
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çağdaşer, B. T. (2008). Cebir öğrenme alanının yapılandırmacı yaklaşımla öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yapılandırmacı yaklaşımla cebir öğretimi sonucunda cebirsel düşünme düzeylerindeki değişimi tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.Çalışma, Bursa ili Yıldırım ilçesi Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilmiştir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında uygulama yapılmıştır. Araştırmaya 34'ü kız, 21'i erkek olmak üzere toplam 55 öğrenci katılmıştır. Okulun rastgele seçilen 6/A ve 6/B şubelerinde öğrenim gören tüm öğrenciler deneysel çalışmaya katılmışlardır.Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanan ve 6. sınıf Matematik Dersi Programında cebir öğrenme alanına ait kazanımların sınırları içerisinde düzenlenen uygulama etkinlerinde Altun (2005)'in `İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi' adlı kitabından ve benzer kaynaklardan yararlanılmıştır. Etkinlikler, programda öngörülen süre çerçevesinde 10 ders saati ile sınırlandırılmıştır. Etkinliklerin seçiminde ve hazırlanmasında sınıfların fiziksel yapısı ve araç-gereçlerin grup çalışmasına uygunluğuna da önem verilmiştir.Öğrencilere, yapılandırmacı yaklaşımla cebir öğretimi sonucunda cebirsel düşünme düzeylerindeki değişimin tespiti için uygulamanın başında ve sonunda Cebirsel Düşünme Düzeyleri Testi uygulanmıştır.Elde edilen bulgular sonucunda yapılandırmacı yaklaşımla cebir öğretiminin, 6. sınıf öğrencilerinin cebirsel düşünme düzeylerini anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür.Ayrıca, yapılandırmacı yaklaşımla cebir öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarında yarattığı değişim de alt problemlerden biri olarak araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek verileri değerlendirildiğinde, yapılandırmacı yaklaşımla öğretim sonucunda 6. sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının önemli derecede olumlu yönde değişim gösterdiği tespit edilmiştir.
The study is aimed to identify the effects of constructivist algebra education on the algebraic thinking levels of the 6th grade students.The study included 55 (34 girls and 21 boys) sixth grade students in Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu in Yıldırım- Bursa in the spring term of 2007- 2008 academic year. All the students in the classes 6/A and 6/B, that are selected randomly, were attendant to the study.The activities were prepared according to constructivist approach by the help of the book of Altun (2005), which is named as `İlköğretim İkinci Kademede Matematik Öğretimi (Mathematics Education in Middle School) and related resources; and through the objectives defined in algebra part, in Middle School Mathematics Program. The activity period is limited with 10 lesson hours as suggested in the program. At preparation period of activities, the physical environment and sufficiency of materials in the classrooms for group-working are also considered.Algebraic Thinking Levels Test was applied to the students either at the beginning or at the end of the education.The research findings showed that the effect of the constructivist algebra education on the algebraic thinking levels of the 6th grade students is significantly different. The algebraic thinking levels of the students increased.Also, the alteration of sixth grade students attitudes towards mathematics through the constructivist algebra education was investigated as one of the sub-problems. It was defined that the sixth grade students attitudes towards mathematics were changed positively by the constructivist education.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3143
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
231211.pdf774.15 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons