Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2639
Title: İslam Hukukunun tanıdığı insan hakları bağlamında Kosova anayasasında din ve düşünce özgürlüğü
Other Titles: Kosovo constitution and freedom of religion and thought in the context of recognized the human rights by Islamic Law
Authors: Kaya, Ali
Hodza, Munafis
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İslâm
Kosova anayasası
İnsan hakları
Din
Düşünce
Islam
Constitution of Kosovo
Human rights
Religion
Thought
Issue Date: 11-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hodza, M. (2017). İslam hukukunun tanıdığı insan hakları bağlamında Kosova anayasasında din ve düşünce özgürlüğü. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada İslâm'da ve Kosova Anayasası'nda din ve düşünce özgürlüğü konusunu incelenmektedir. Çağımız insan hak ve hürriyetlerinin en fazla konuşulup tartışıldığı bir çağdır. İnsan hakları içinde, en fazla önem verileni ve ihlal edileni din ve düşünce özgürlüğüdür. Özgürlük varlık açısından insanoğlunun ilk günden beri yeryüzünde hayatını anlamlandıran en önemli kavramlardan biridir. Özgürlüğün yokluğu bir anlamda hayatın yokluğu ya da hiçliği demektir. Bu yüzden insan, hayatta var olabilmek için sürekli bir mücadele içerisinde olmak zorundadır. Ancak hiçbir toplumda, sınırsız özgürlük anlayışı olamayacağı, aksi takdirde bu sınırsızlığın anarşiye ve neticede özgürlüğün ortadan kalmasına neden olacağı bir gerçektir. Bu nedenle, insan haklarının sınırlandırılmasını gerektirecek durumların iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi halde insan haklarının oluşumunun temel gerekçesi olan, bireyin devlet karşısında korunması ilkesinin hayata geçirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu sınırlamalar da, bireyin haklarını güvence altına almaya yönelik olmalıdır.
This study examines the issue of freedom of religion and thought in Islam and Constitution of Kosovo. Our era is an era where most discussed and debated the human rights and freedoms. The most important of these rights violated is the freedom of religion and thought. Since the first day of human existence on the earth the conept of freedom has been one of the most important concepts that give meaning to life. The lack of freedom means the absence of life or nothingness. So evryone must be in a constant struggle to be existent in live. But no society can never has been unlimited understanding of freedom, it is a fact that the unlimited freedom will lead to anarchy and captivity. But it should be precisely identified in which situations would be restrict human rights. Otherwise, one of the main reason for formation of human rights will not be able to implement the policy protection of individual against the state. These limitations should be aimed at guaranteeing the rights of individuals.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2639
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484188.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons