Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25963
Title: Global modernite ve modernite kavramlarının felsefî yönden değerlendirilmesi
Other Titles: Philosophical evaluation of the concepts of global modernity and modernity
Authors: Küçükalp, Kasım
Ülker, Tuğba
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
0000-0002-8937-9509
Keywords: Modernite
Global modernite
Farklılık söylemleri
Kapitalist sermaye
Özne ve nesnellik pratiği
Modernity
Global modernity
Discourses of difference
Capital
The practice of subject and objectivity
Issue Date: 5-Nov-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ülker, T. (2021). Global modernite ve modernite kavramlarının felsefî yönden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde dünya, çağdaş kimlik ve farklılık tartışmalarının ön planda olduğu, ötekinin varlığına yönelik politik bilincin artırılmasına dair felsefelerin ortaya çıktığı çoğulcu bir düzen görünümündedir. Nitekim 20. yy.’da modernitenin hegemonik tavrının doğurduğu savaşlar ve yıkımlar modern otoritenin sorgulanmasını gerektirmiştir. Modernitenin mutlak söylemlerine karşı ortaya çıkan eleştirel söylemler söz konusu mutlak söylemleri sorunsallaştırmıştır. Bununla beraber modernitenin mahiyeti de muğlâklaşmıştır. Bu eleştireler modern tahakkümün dışına çıkabilme ve farklılığa açılabilme imkânı sunmuştur. Fakat farklılık talepleri üzerinden eleştirilen modernite, bu eleştirileri bünyesine katarak farklılıkları da içeren yeni bir düşünme pratiği içinde farklı bir nesnellik pratiği geliştirmiş ve küresel bir hâl almıştır. Bu durumda global modernite modern hegemonyanın dağılışını değil bilakis farklılık söylemleri üzerinden yeniden biçimlenmesini ifade eder.
Today, the world has the appearance of a pluralistic order, in which contemporary discussions of identity and difference are at the forefront, and philosophies about raising awareness of the existence of the other emerge. As a matter of fact, the wars and destructions caused by the hegemonic attitude of modernity in the 20th century necessitated the questioning of modern authority. The critical discourses that emerged against the absolute discourses of modernity problematized these absolute discourses. Therewith, the nature of modernity has also become ambiguous. These criticisms offered the opportunity to go beyond modern domination and open up to difference. However, modernity, which has been criticized for its demands for difference, has incorporated these criticisms into its body and developed a different practice of objectivity within a new thinking practice that also includes differences and has become global. In this case, global modernity does not mean the disintegration of modern hegemony, but rather its reshaping through discourses of difference.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25963
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğba_Ülker.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons