Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2338
Title: Hz. İbrahim kıssasının kelâm bahisleri açısından tahlili
Other Titles: The analysis of story of Abraham according to the subject of Islamic theology
Authors: Kılavuz, Ahmet Saim
Atalar, Gül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Keywords: Âdetullah
Ba's
Haşr
Hudûs
Hz.İbrahim
Kelâm
Tevhit
Islamic theology
Huduth
Unity
Resurrection
Abraham
Issue Date: 9-Jul-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atalar, G. (2012). Hz. İbrahim kıssasının kelâm bahisleri açısından tahlili. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Hz. İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssası esas alınarak, O'nun dinini tebliğde kullandığı yöntemler Kelâm ilminin temel konularıyla ilişkilendirilerek açıklanmıştır. Çalışma bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın giriş bölümünde araştırmanın amacı, yöntem ve kaynakları belirtilmiştir. Birinci bölümde Hz. İbrahim'in hayatı hakkında kısaca bilgi verilmiş, O'nun faziletlerine değinilmiştir.İkinci bölümde ispat-ı vacip başlığı altında Hz. İbrahim'in Allah'ın varlığını ispat etmesi incelenmiştir. En'âm suresinde O'nun gök cisimlerine ilâhlık atfeden kavmine karşı hudûs deliliyle cevap verdiği görülmektedir. Hz. İbrahim bu ayetlerde gökyüzünde yıldızları, ayı ve güneşi gözlemekte ve bunların gökyüzündeki varlıklarını devam ettirememelerinden dolayı ilâh olamayacaklarını ispat etmektedir. Tevhit başlığı altında ise Hz. İbrahim'in Allah'ın birliğini ispat etmeye dair ortaya koyduğu mücadele incelenmiştir.Üçüncü bölümde Bakara suresinde ölümden sonra dirilme hakkında Hz. İbrahim'e gösterilen mucize ba's ve haşr etrafında irdelenmiştir. O'nun ölülerin nasıl diriltildiğini görmek istemesi hakkındaki görüşler belirtilmiş ve bu konuda ortaya konulan iddialar tartışılmıştır.Dördüncü bölümde ise Hz. İbrahim'in, Allah'ın kâinata hâkimiyetini devrin hükümdarına ispat etmesi âdetullah çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sonuç bölümü ile çalışma sonlandırılmıştır.
In this study, the story of Abraham which is in the Quran, his methods which he used to serve the religion are explained in relation to the subject of Islamic Theology. This study consists of an introduction and four parts. In the introduction we pointed to the aim, method and sources of the study. At the first part, a brief information about the life of prophet Abraham was given and his virtues were explained. At the second part under the headline “the proof of obligatory” the proof of Abraham about the existence of God was examined. It is seen in the surah al- En'âm that the prophet Abraham tried to convince his community who worshipped the stars, the moon and the sun by using the proof of huduth. Prophet Abraham observed the stars, the moon and the sun and argued that they cannot be God because they cannot maintain their own existence. Under the headline of “Unity of God” the struggle of Abraham to prove the unity of God was analyzed. At the third part the miracle which was demonstrated to Abraham about revival after death was examined based on the verses of the surah al- Bakara. The opinions about his will to observe the resurrection were illustrated and then argued. At the fourth part the demonstration of God’s sovereignty over the world by Abraham to the monarch around the concept of “âdetullah”. The study is finished with the conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2338
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240588.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons