Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/21172
Title: Çeviri yazı, romanizasyon ve kütüphanecilik
Other Titles: Transliteration, romanization and librarianship
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
0000-0003-3388-356X
Bayram, Elif İbşiroğlu
Keywords: Çeviri yazı
Kataloglama
Kütüphanecilik
Romanizasyon
Transliteration
Cataloging
Librarianship
Romanization
Issue Date: 30-Jun-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, E. İ. (2021). "Çeviri yazı, romanizasyon ve kütüphanecilik". Türk Kütüphaneciliği, 35(2), 313-320.
Abstract: Amaç: Bir dilin alfabesinde yer alan harflerin başka bir dilin alfabesine dönüştürülmesi, bir eserin ya da metnin başka bir dile aktarılması çeviri sistemleri ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada, çeviri sırasında karşılaşılan sorunlara değinmek amaçlanmıştır. Yöntem: Harflerin dönüşümü, metinlerin aktarımı sırasında meydana gelen sorunlar günümüzün tartışma konusu olmuştur. Konunun değerlendirilmesi, anahtar sözcükler yardımıyla yerli ve yabancı literatür taranarak yapılmış ve elektronik kaynaklardan faydalanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada çeviri yazı ve romanizasyon kavramları ile birlikte dönüşüm, aktarım sırasında karşılaşılan sorunlara değinilmiştir. Disiplinler arası alanda ve kütüphanecilik alanında yapılan çalışmalar bu konuda sorunların olduğunu göstermiştir. Özgünlük: Konu ile ilgili farklı alanlarda ve kütüphanecilik alanında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma ile konuya kütüphanecilik açısından ışık tutulmaya çalışılmıştır. Sonuç: Kavramlar kütüphanecilik açısından ele alınmış, bu alanda yaşanan sorunlar kataloglama ve kullanıcı özelinde değerlendirilmiştir.
Objective: The conversion of the alphabet letters of a language to another alphabet letters and the transfer of a work or text to another language are achieved by translation systems. In this study, it is aimed to address the problems encountered during translation. Method: The issue of transformation of letters and problems that occur during the transfer of texts have been today's matters of debate. The research topic was evaluated with the help of related keywords scanned from domestic and international literature, and electronic resources were used. Results: In this study, along with the concepts of transliteration and romanization, the problems encountered during transformation and transfer are discussed. Studies in the interdisciplinary field and in the field of librarianship have shown that there are problems in this regard. Originality: Studies have been carried out in different fields related to the subject and in the field of librarianship. With this study, it was tried to shed light on the subject in terms of librarianship. Conclusion: Concepts are dealt with in terms of librarianship and the problems experienced in this field are evaluated in terms of cataloging and user.
URI: http://hdl.handle.net/11452/21172
http://tk.org.tr/index.php/TK/article/view/3164/3030
https://doi.org/10.24146/tk.918739
ISSN: 2147-9682
Appears in Collections:Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / The Head of Library and Documentation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif_İBŞİROĞLU_BAYRAM_TK_35_2.pdf660.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons