Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1913
Title: Selefîlik ve Selefî tefsîr anlayışı
Other Titles: Salafism and understanding of the Salaf's exegesis
Authors: Çetin, Abdurrahman
Ersöz, Resul
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Tefsîr
Halef
Selef
Selefîlik
Tefsîr metodu
Tafseer
Halaf (Successor)
Salaf (Predecessor)
Salafism
Method of exegesis
Issue Date: 6-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersöz, R. (2017). Selefîlik ve Selefî tefsîr anlayışı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tezimizin konusu, başlangıcından günümüze Selefîlik, Selefî Tefsîr anlayışı, Selefîlerin itikâdî görüşleri ve bu görüşlerinin Kur'ân tefsîrine etkileridir. Selefîlik hakkında, özellikle Kelâm ve Mezhepler Tarihi kapsamında bazı akademik çalışmaların yapıldığı tarafımızca bilinmektedir. Ancak, yaptığımız araştırmalara göre, "Selefî Tefsîr Anlayışı" konulu bir tez yapılmamıştır. Tezimiz, giriş, üç bölüm ve sonuçtan meydana gelmektedir. Giriş'te, tezin adı ve konusu, tezin amacı, tez Konusunun önemi, tezin kapsam ve sınırı ile tezin kaynakları ele alınmıştır. Birinci Bölüm'de, tezimizin merkezinde yer alan; Halef, Selef ve Selefiyye gibi kavramlar ile Selefiyye'nin tarihçesi yol ve görüşleri açıklanmıştır. İkinci Bölüm'de, Selefiyye'nin -diğer fikri yapılardan farklı olarak- Kur'ân'ı anlama ve yorumlama çabaları, tefsîr nazariyeleri ve bu bağlamda ortaya koydukları dînî düşünceleri ve bu düşüncelerin sosyal hayata yansımaları ele alınmıştır. Üçüncü Bölüm'de, "Yeni/Çağdaş Selefiyye (Neo-Selefiyye)" ele alınmış, ekolün tefsîr yöntemi bağlamında Dîn/Kur'ân Anlayışı ve etkileri incelenmiştir. Tezimizin Sonuç bölümünde ise, özellikle ikinci ve üçüncü bölümde yaptığımız tespitler özetlenmiş, amele yansıyan hususlara dikkat çekilmiştir. Amacımız, Ekol'ün Kur'ân telakkisini -hatasıyla sevabıyla- ortaya koymaya çalışmaktır.
The subject of this thesis is Salafism from the beginning to today, Salafi Inter-pretation, the faith views of Salafis and the impact of these views of the interpretation of the Qur'an. We are aware that some academic studies have been carried out on Salafism, particularly within the scope of Theology and Denominations. However, ac-cording to our research, there has not been a thesis with the subject "Salafi Interpreta-tion Concept". Our thesis consists of introduction, three sections and conclusion. In the Intro-duction, the name and subject of the thesis, the objective of the thesis, the importance of the subject of the thesis, the scope and limitations of the thesis and the sources of the thesis have been discussed. In the First Section, consepts central to the thesis such as Successor/Halaf, Predecessor/Salaf, Salafism, history of the Salafism and Salafiyye's methods and opinions. In the Second Section, the efforts to understand and interpret the Qur'an by Salafism - differing from other intellectual structures - interpretation theories, the religious thought put forward in this context, and the reflection of these thoughts on social life has been discussed. In the Third Section, "The New/Modern Salafism" has been discussed, The Religion/Qur'an Understanding in terms of interpretation method of the ecole and its effects have been studied. In the Conclusion section of our thesis, the determinations made in the second and third sections in particular have been summaries; the subjects reflected in function have been highlighted. Our goal is to reveal the viewpoint of the Qur'an of Ekol - with its faults and merits- to explain its deviating points and their reasons.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1913
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459879.pdf3.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons