Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18294
Title: Kristalize iyot içeren yıkama suyuna daldırmanın broyler karkaslarının mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkisi
Other Titles: The effects of dip into water lncluding crystalline lodine on microbiologic qualitiy ofbroiler carcasses.
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Şen, M. K. Cem
Temelli, Seran
Eren, Mustafa
Albay, Ramazan
Berker, Aşkın
Keywords: İyot
Broyler karkas
Kama suyu
Mikro biyolojik kalite
Iodine
Broiler carcasses
Washing water
Microbiolagical quality
Issue Date: 9-Jun-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, M. K. C. vd. (2000). "Kristalize iyot içeren yıkama suyuna daldırmanın broyler karkaslarının mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkisi" Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(3),113-117.
Abstract: Bu alışma, tavuk ka kaslarınm mikroorganizma yükünün azalımına kristalize iyodun etkisini saptamak alanınmıtır. Çalışmada 28 adet bir günlük yaşta broyler civcivler kullanılmıştı . Civcivler büyüme dönemi boyunca normal çeşme suyu içenler ve 2 ppm iyotlu su içenler olarak iki gruba ayrımıtır. Kesimden sonra her gruptaki tavuk karkararı tekrar iki gruba ayırararak arı ı 10°C'deki e suyuna, diğer arada 10°C'deki 2 ·ppm kristalize iyot içeren yıkama suyuna daldırılaak 15 dak. bekletilştir. Her gruba ait karkaslardan alınan örnekler toplam mezofilik aerob bakteri, koliform grubu mikroorganizma, Staphy lococus aureus ve Salmonelle spp. yönünden incelenmitir. Sonuç olarak, iyotlu suya da ırılan karkaslarda toplam mezofilik aerob bakteri, koliform grubu mikroorganizma ve Staphylococcus aureus yüklerinin çeşme suyuna daldırılan karkas gruplarına göre önemli derecede (p<O.O I) azaldığı tespit edilmişti . Salmonella spp. yükü yönünden ise sadece iyotlu su içip iyotlu suya saldırılan karkas grubunda e suyu içen ve çeşme suyuna daldırı lan gruba göre önemli bir azalma belirlenmiş.
This study was performed to predict the effect of crystalline iodine to decrease the amount. of microorganisms in the chicken carcass In this study, a total of 28 one day old broiler chicks were used. They were divided in to two equal groups, consumed normal tap water and 2 ppm iodinated water as drinking water (10°C) for 15 minute. Samples taken from carcasses, were examined for total mesophilic aerob bacteria, coliform microorganisms, Stphylococc us aureus and Salmonella spp. As a result, the counts of total mesophilic aerobic bacteria, coliform microorganisms and Staphylococcus aureus of careass groups kept in 10 ppm iodinated water (1 0°C) reduced significantly (p<O.Ol) in comparison with careass groups kept in 1 0°C tap water. The counts of Salmonella species only in carcasses of group which was given 2 ppm iodinated water and kept in 10°C 10 ppm iodinated water reduced sign ifıcant y (p<O.O 1) in comparison with careass group drank normal tap water and kept in 10°C tap water.
URI: http://hdl.handle.net/11452/18294
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2000 Cilt 19 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_3_17.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons