Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11773
Title: Değişen müze ve müzecilikte sergilemenin teknolojinin boyutunun incelenmesi: Bursa Panorama Müzesi örneği
Other Titles: Analyzing of exhibition’s technology extend in changing museum and museology: Bursa panorama museum
Authors: Ediz, Özgür
Zülfikar, Ayşe Burcu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
0000-0002-0486-8806
Keywords: Çağdaş müzecilik
Contemporary museology
Panorama müzeleri
Sergileme
Teknoloji
Exhibition
Panorama museum
Technology
Issue Date: 20-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Zülfikar, A. B. (2020). Değişen müze ve müzecilikte sergilemenin teknolojinin boyutunun incelenmesi: Bursa Panorama Müzesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Antik Yunan’da ilham perilerinin tapınağından ismini alan müzeler, binlerce yıllık geçmişe sahip bir oluşumdur. Bu oluşum, canlı varlık gibi fiziksel ve içeriksel değişimler ile kapsamlarını genişleterek günümüze kadar gelmiştir. Farklı türde ve şekillerdeki müze kollarından biri, “panorama müzeleri” olmuştur. 360 derecelik kesintisiz resim sanatı olan panorama sanatı; gezici çadırlardan müzelere taşınarak, dairesel formu ile müzelerde biçim ve içerik hakimiyeti kurmuştur. Savaş, kent ve doğa sahnelerini barındıran panorama sanatının bulunduğu panorama müzeleri, üçboyutlu anlatım teknikleri ile bulunduğu yüzyıllarda ziyaretçileri etkilemiştir. Günümüzde görsel sanatın ve üç boyutlu anlatım tekniklerinin önemli araçlarından biri haline gelen teknoloji ise, müzeler gibi, Antik Yunan’a uzanan köklü geçmişe sahiptir. İnsana yardımcı olabilecek teknikler, uygulamalar anlamından türeyen “teknoloji”, bilim ve sanat arasında bir köprü olmuştur. Günümüzde bu varoluş, çağdaş sanatın sergilemelerinde yer almaktadır. Bu bağlamda müzelerde üçboyutlu anlatım tekniklerini geliştirmek ve geleceğe panorama sanatını taşımak, teknoloji ile mümkündür. Sadece panoramaları değil, bütün müze kabuğunu kapsayan sergileme teknolojileri ile günümüz çağdaş müzeleri; üst seviyeye taşınabilir. Bu bağlamda Bursa’nın yeni çağdaş müzesi olan “Panorama 1326 Müze ve Etkileşim Merkezi” seçilerek, araştırmalar ve incelemeler ışığında müzeye bir öneri modeli sunulmuştur. Bu öneri modeli; çağdaş müzecilik prensipleri doğrultusunda arttırılacak katılımcılık ile ziyaretçiye eğlence, eğitim ve keşif gibi birçok durum katmaya yöneliktir. Dünyada uygulanan sergileme teknolojileri ve sistem gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanan model; çağdaş müzecilik prensiplerini benimseyen diğer müzeleri de kapsamaktadır. Her geçen gün gelişen ve değişen 21. yüzyılın Teknoloji ve Bilgi Çağı’nda, bu akademik çalışma; müzecilik literatürüne, müze mimarisine ve çağdaş sergilemelere yeni bir vizyon ve tasarım algısı getirmeyi hedeflemiştir.
Museums that named from the temples of muses in Ancient Greece are creations of thousands of years. This creation is extending their scope with physical and contextual changes, just like living creature. One of them is panoroma museum. Known as 360 degree continuous visual art, panoroma art became dominant in aspects of style and content with its circular form. Panoroma museums that hosts panoroma art consisting of war, city and nature scenes, has impressed visitors with its three dimensional expression techniques. Nowadays, technology has become tool of visual art and three dimensional expression techniques. Technology comes from the meaning of the techniques and practices that helps humanity, acts as a bridge between science and art. At the present time, this existence takes place as applications in modern art exhibitions. In that regard, it is possible to develop the three dimesional expression techniques and carrying the panoroma art to future with technology. Contemporary museums can be taken to next level with the help of museum exhibition technologies that covers not only panoromas but also the whole museum shell. In this regard, “Panoroma 1326 Museum and Interplay Center”, has been selected and given a suggestion model in consideration of studies and analysises. The suggested model is aimed at offering fun, education and discovery for the visitors with principles of contemporary museology. True adaption that is prepared taking the exhibitions in the world and system requirements into account. These thesis aims to bring a new perspective to museum litarature, museum architecture and exhibitions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11773
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621552.pdf10.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons