Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1170
Title: Mide kanseri radyoterapisinde retrospektif olarak farklı volumetrik tedavi tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması
Other Titles: Dosimetric comparasion of different volumetric treatment techniques retrospectively in gastric cancer
Authors: Kurt, Meral
İbicioğlu, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Mide kanseri
3B-KRT
VMAT
HT
Gastric cancer
Tomotherapy
IMRT
3B-CRT
Issue Date: 10-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İbicioğlu, B. (2018). Mide kanseri radyoterapisinde retrospektif olarak farklı volumetrik tedavi tekniklerinin dozimetrik karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, mide kanseri tanısıyla RT görmüş 20 olguya 3B-KRT, IMRT, VMAT ve HT teknikleri kullanılarak planlar oluşturulmuş, hedef hacimlerin ve kritik organların almış olduğu dozların dozimetrik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca hedef hacimler için Konformalite Indeksi (CI) ve Homojenite Indeksi (HI) karşılaştırılmıştır. Kliniğimizde tedavi görmüş olguların BT görüntüleri kullanılarak, görüntüler üzerinde her olguya bVMAT (butterfly), VMAT 2 ark, YART5 (5-alan), YART7 (7-alan), 3B-KRT (3-alan) ve HT (Helikal Tomoterapi) olmak üzere 6 farklı tedavi tekniği planlanmıştır. VMAT ve IMRT planları Elekta lineer akselatörünü kullanan Monaco TPS'inde, 3B-KRT planları CMS XIO 5 TPS'inde ve Helikal Tomoterapi planları ise VOLO TPS'inde hazırlanmıştır. VMAT planları ve IMRT planları Monte Carlo, 3B-KRT ve HT planları Superposition algoritması kullanılarak hazırlanmıştır. VMAT, IMRT ve HT planlarında eşzamanlı entegre boost (SIB) tekniği ile 27 fraksiyonda 54 Gy ve 3B-KRT planlarında ise basamaklı boost ile 30 fraksiyonda 54 Gy olacak şekilde hedef hacme doz tanımlanması yapılmıştır. Toplam doz tüm planlama tekniklerinde benzer olması için biyolojik eşdeğer doz (BED) hesabı yapılarak tanımlanmıştır. Oluşturulan sanal planların PTV ve riskli organlar (spinal kord, akciğerler, böbrekler, ince bağırsak, karaciğer ve kalp) açısından doz dağılımlarına DVH yardımıyla bakılmış, istatistiksel analiz için SPSS 22.0 versiyonu kullanılmıştır. Sonuç olarak, diğer tekniklere kıyasla VMAT 2 ark ve HT tekniklerinde daha homojen ve konformal doz dağılımları elde edilmiştir. Düşük doz saçılmalarında ve spinal kordun maksimum dozu için en iyi değerler 3B-KRT tekniğinde elde edilmiştir. Kritik organlar açısından en iyi korumayı akciğerler, kalp, karaciğer için HT tekniği sağlarken, böbrek ve ince bağırsak açısından sırasıyla VMAT 2 ark ile bVMAT teknikleri sağlamıştır.
In this study, plans were made using 3B-CRT, IMRT, VMAT and HT techniques in 20 patients with RT who were diagnosed with gastric cancer and it was aimed to compare the doses of target volumes and critical organs dosimetrically. In addition, the Conformity Index (CI) and Homogeneity Index (HI) were compared for the target volumes. Six different treatment techniques were planned for each patient, including bVMAT (butterfly), VMAT 2 ark, YART5 (5-alan), YART7 (7alan), 3B-KRT (3-alan) and HT (Helical Tomoterapi) using CT images of patient streated in ourclinic. The VMAT and IMRT plans were prepared in Monaco TPS, the 3D-CRT plans in CMS XIO 5 TPS and the Helical Tomotherapy plans in VOLO TPS. VMAT plans and IMRT plans Monte Carlo algorithm, 3D-CRT and HT plans were prepared by using Superposition algorithm. Simultaneous integrated boost (SIB) technique in VMAT, IMRT and HT plans was used to define the target volume dose to be 54 Gy from 27 fractions and 54 Gy from 30 fractions in 3D-CRT plans. BED (Biological Equivalent Dose) calculations were made before the plans were made so that the tumor had the same biological equivalent effect. Doses distributions of PTV and risky organs (spinal cord, lungs, kidneys, small intestine, liver and heart) were evaluated with DVH and appropriate tests were made in SPSS program for statistical analysis. As a result, more homogenous and conformal dose distributions were obtained in VMAT 2 arc and HT techniques compared to other techniques. Best values in the low doses scattering and the maximum dose of the spinal cord were obtained from the 3D-CRT technique. In terms of critical organs, while the best protection is the HT technique for the lungs, heart and liver, VMAT 2 arc and bVMAT techniques provide the best protection for the kidney and small intestine, respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1170
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
528406.pdf5.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons