Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10257
Title: Öğretmen adaylarının fen öğretiminde matematik bilgiyi ve laboratuvar ölçüm araçlarını kullanmalarında kendilerine olan güvenlerini belirleme üzerine bir inceleme
Other Titles: An investigation on to determine the confidence of pre-service teachers using the mathematical knowledge and measuring tools in science teaching
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Bulunuz, Nermin
Ergül, Remziye
Keywords: Laboratuvar ölçüm araçları
Veri düzenleme ve değerlendirme
Güven
Laboratory tools
Data collect and evaluated
Confidence
Issue Date: 1-Apr-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulunuz, N. ve Ergül, R. (2001). "Öğretmen adaylarının fen öğretiminde matematik bilgiyi ve laboratuvar ölçüm araçlarını kullanmalarında kendilerine olan güvenlerini belirleme üzerine bir inceleme". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 65-71.
Abstract: Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. Sınıf öğrencilerinin fen öğretiminde matematik bilgiyi ve lâboratuar ölçüm araçlarını kullanmada kendilerine olan güvenlerini ölçmek amacı ile yapılmıştır. Yapılan incelemede, genel olarak öğretmen adaylarının matematik dersine olan ilgilerinin fazla olmamasına karşın, matematik ve fen derslerini birbirinden bağımsız düşünemedikleri, lâboratuar ölçüm araçlarını kullanmada kendilerine güvendikleri tespit edilmiştir. İstatistiksel çalışmalar göstermiştir ki; metre, dereceli silindir, termometre ve terazinin kullanımında kendine güvenen öğretmen adayı bu ölçüm araçları ile toplanan verileri gruplamak ve grafik çizmek konusunda kendine güvenmemektedir.
This study is conducted at Uludağ University Elementary School Department by 3rd grade students to measure their confidence for using mathematic knowledge and data collection tools in laboratory. Study result showed that, generally preservice elementary teachers not interested in mathematics course. On the other hand, they don’t think mathematic and science course independently and also their confidence to use data collection tools is high. Statistical analysis represent that they are confident to use data collection tools such as meter, graduated cylinder, termometer, balance etc... However, they are not confident to organize data, make connections, see relationships among data, and show the relation on graph.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153170
http://hdl.handle.net/11452/10257
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2001 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_6.pdf168.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons