Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1075
Title: Endemik Alyssum kaynakiae Yılmaz (Brassicaceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik araştırmalar
Other Titles: Morphological, anatomical, palynological and karyological studies on endemic Alyssum kaynakiae Yılmaz (Brassicaceae)
Authors: Yılmaz, Özer
Aktürk, Ceren
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Alyssum kaynakiae
Brassicaceae
Endemik
Sistematik
Türkiye florası
Endemic
Systematic
Flora of Turkey
Issue Date: 20-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktürk, C. (2018). Endemik Alyssum kaynakiae Yılmaz (Brassicaceae) türü üzerinde morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Güneybatı Anadolu'da yayılışı olan endemik Alyssum kaynakiae Yılmaz türünün morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik özellikleri belirlenmiştir. Alyssum kaynakiae türü Gamosepalum seksiyonu içerisinde yer almaktadır. Alyssum kaynakiae iki yıllık, yükselici gövdelere sahip, yoğun lepidot tüylü, sarı çiçekli, meyveleri küremsi olan bir türdür. Kök anatomisinde primer yapı gözlenmiştir. Gövde anatomisinde en dıştan içe doğru tek sıralı epiderma, korteks parankiması, endodermis, tek sıralı kollenkima, floem ve ksilem, öz parankiması görülmüştür. Yapraklar isolateral, stomalar epidermis ile aynı seviyededir. Yaprakların her iki yüzeyinde lepidot tüyler bulunur. Polen tipi trikolpat olup polen şekli prolat, ornemantasyonu retikulattır. Metafaz kromozom sayısı 16 olarak tespit edilmiştir.
In this study, morphological, anatomical, palynological and karyological characteristics of endemic Alyssum kaynakiae which have spread in Southwest Anatolia is analyzed. Alyssum kaynakiae belongs to Gamosepalum section. Alyssum kaynakiae is biennial, with an ascendant stem, having dense lepidote hairy surface and spheroid fruits with yellow flowers. Primary structure have seen in the root. Regarding the anatomy of its trunk, single file epidermis, cortex parenchyma, endodermis, single file collenchyma, phyloem and xylem, pith are seen lined from the outer parts to inwards. Leaves are isolateral, stomatas are at the same level with epidermis. There is lepidote hair at both sides of the leaves. The pollen type is trikolpat, pollen shape is prolate and its ornamentation is reticulate. Metaphase chromosome number is identified to be 16.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1075
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521241.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons