Tip 1 dıyabet oluşturulmuş sıçanlarda sinarin ve oleuropeinnin oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi

Thumbnail Image

Date

2014-03-18

Authors

Köktentürk, Rüveyde

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uludağ Üniversitesi

Abstract

Diyabetes Mellitusta kan glukoz ve lipit düzeylerinde gözlenen artışa bağlı olarak gelişen oksidatif stres diyabet komplikasyonlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Sinarin ve Oleuropein ise artan kan glukozu ve lipit düzeylerini düşürerek ve antioksidan enzim sistemlerine etki ederek oksidatif stresi azaltabilir. Bu çalışmada, streptozotosin ile tip 1 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda sinarin ve oleuropeinin kan glukozuna ve oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi araştırıldı. Tip 1 diyabet streptozotosinin sıçanlara tek doz (65mg/kg) intraperitoneal olarak enjeksiyonu ile oluşturuldu. Oleuropein, Sinarin ve Oleuropein + Sinarin (%10) içme suyuna 5 hafta boyunca eklendi. Wistar türü erkek sıçanlar rastgele kendi aralarında sekiz gruba ayrıldı; kontrol (K), kontrol oleuropein (K+OLEE), kontrol sinarin (K+CYE), kontrol oleuropein + sinarin (K+OLEE+CYE), diyabet (D), diyabet oleuropein (D+OLEE), diyabet sinarin (D+CYE), diyabet oleuropein + sinarin (D+O+S). Kontrol + Oleuropein, kontrol + sinarin ve kontrol + oleuropein + sinarin gruplarında kontrol grubuna göre serum trigliserit, plazma ve doku malondialdehit düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanırken, kan glutatyon peroksidaz ve eritrosit süperoksit dismutaz aktivitelerinde anlamlı bir artış saptandı. Diyabet + oleuropein, diyabet + sinarin ve diyabet + oleuropein + sinarin gruplarında diyabet grubuna göre kan glukoz, serum total kolesterol, trigliserit ve doku malondiadehit düzeylerinde anlamlı bir azalma bulunurken, serum insülin, kan glutatyon peroksidaz, eritrosit süperoksit dismutaz, paraoksonaz ve arilesteraz aktivitesinde ise anlamlı artış olduğu saptandı. Sonuç olarak bu çalışmada oleuropeinin ve sinarinin tip 1 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, antihiperglisemik, antihiperlipidemik ve antioksidan etki gösterdiği bununla birlikte oksidatif strese karşı koruyucu ve /veya önleyici etki göstermesi nedeniyle diyabette tedaviyi destekleyici olarak kullanılmasının yararlı olabileceği sonucuna varıldı.
Oxidative stress can be induced by blood glucose and lipid levels in Diabetes Mellitus, which can lead to the emergence of diabetes complications. However, cynarin and oleuropein can decrease oxidative stres by reducing enhanced-blood glucose and lipid levels, and effecting antioxidant enzyme systems. This study was designed to investigate the effects of oleuropein and cynarin on hypoglycemic, oxidant and antioxidant systems in streptozotocin induced type 1 diabetes. Type 1 diabetes were constituted with injection intraperitoneally one dose of streptozotocin (65mg/kg). Cynarin, oleuropein and cynarin+oleuropein (%10) was supplemented in drinking water for 5 weeks. Wistar rats were randomly divided into eight groups; control (C), control+oleuropein (C+OLEE), control+cynarin (C+CYE), control+oleuropein+cynarin (C+OLEE+CYE), diabet (D), diabet+oleuropein (D+OLEE), diabet+cynarin (D+CYE) and diabet+oleuropein+cynarin (D+OLEE+CYE). Serum triglyceride, plasma and tissue MDA levels were observed to be significantly reduced while serum total antioxidant capacity were significantly increased in control oleuropein, control cynarin and control oleuropein+cynarin group when compared with control group. Tissue MDA, blood glucose, serum total cholesterol and triglyceride levels were signigicantly reduced while serum insulin, blood glutathione peroxidase and erythrocyte superoxide dismutase, serum paraoxonase and arylesterase activities were significantly increased in diabet oleuropein, diabet cynarin and diabet oleuropein+cynarin group when compared with diabet group. In conclusion, with this study, it reported that oleuropein and cynarin have antihyperglycemic, antihyperlipidemic and antioxidant features, and besides that they have a protective and preventive effect against oxidative stres. It can be used to supplement and support the treatment of diabetes on rats which were exposed to type 1 diabetes.

Description

Keywords

Diyabet, Streptozotosin, Olea europaea, Oleuropein, Cynara scolymus, Sinarin, Oksidatif stres, Diabetes, Streptozotocin, Cynarin, Oxidative stres, Antioxidant

Citation

Köktentürk, R. (2014). Tip 1 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda sinarin ve oleuropeinnin oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.