Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9979
Title: İskender Bey isyanı sırasında Arvanid Sancağının siyasi ve sosyal durumu
Other Titles: Political and social status of Arvanid Sancak during Skenderbeg's
Authors: Sevim, Sezai
Hasa, Maliq
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Tarih Bilim Dalı.
Keywords: İskender Bey
Arvanid sancağı
Osmanlı İmparatorluğu
Arnavut prenslikleri
Feodal sistem
Tımar ve devşirme sistemi
Skenderbeg
Arvanid Sancak (Province)
The Ottoman Empire
Princedoms of Albania
Issue Date: 6-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hasa, M. (2010). İskender Bey İsyanı sırasında Arvanid Sancağının siyasi ve sosyal durumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İskender Bey'in (Gjergj Kastrioti) Arnavutluk tarihindeki konumunun tatrışılmaz olduğu biliniyor. 25 yıllık mücadelesiyle Osmanlı İmparatorluğunun bölgede yerleşme sürecinde en etkin isyan olan İskender Bey'in isyanı öncelikle arşiv belgelerine dayanarak işlenmiştir. Burada H. 835 tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid temel kaynak niteliğindedir. Bunun yanı sıra konuyla ilgili Türkçe, Arnavutça, İngilizce ve İtalyanca kaynaklara dayanarak konunun daha iyi anlaşılması için Osmanlı İmparatorluğunun Balkanlara girişi ve Arnavutluk tarihine ana hatlarıyla değinilmiştir. Çalışmamızda öncelikle Osmanlı öncesi Arnavutluk hakkında açıklayıcı bilgiler sunulmuş ve Osmanlı İmparatorluğunun bölgeye girişi ile ilgili çok önemli mes'elelere yer verilmiştir. Toplumun yapısı ve dini inançlarına da yer verildiği bu çalışmada Osmanlıların uyguladığı fetih politikası sürecinde toplum arasındaki etki-tepki veya denge meselesine açıklık getirilmeye çalışılmıştır.Özellikle tımar ve devşirme sisteminin uygulanmasında bölgeye görülen değişikliklerle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bunun dışında çalışmada Arnavutluk'ta Osmanlılar tarafından ilk kurulan Arvanid-ili sancağı, kapsadığı bölgeler, yönetim şekli ve isyan sonrasında diğer sancakların kurulmasına özellikle parmak basılmaktadır.İskender Bey isyanının temel sebeplerine, isyan boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve aynı zamanda Venedik ile yakın münasebetlerine de, onun stratejik şahsiyetinin daha iyi anlaşılması açısından, önemle üzerinde durulmuştur. Konuyu ele alırken objektif olmaya çalıştığımız bu çalışmada Osmanlı medeniyetinin toplum üzerindeki yararlara, toplu ihtida olayları, gayr-i müslime karşı muameleleri ve bölgede dinlerarası diyalog veya çatışmalar da elden geldiğince işlenmiştir.
Is well knowen that the position of Skanderbeg (Gjergj Kastriot) in Albanian history is undiputed. Skanderbegs rebellion has been worked primarely on the basis of the archival documents as the most effective rebel during the 25 years of settelment process of Ottoman Empire in the region. This sources are based on Sûret-i Defter-i Sancak-i Wrotten on H. 835. Besides this, for the better understanding of this issue it has been mentioned in main lines the entry of Ottoman Empire in Balkans and the Albanian history, based on Turkish, Albanian, English and İtalian sources. Our study fısrtly provides descriptive information abput the pre-Ottoman Albania, also it includes very important matters about the access of Ottoman Empire in the region. The structure of society and religious beliefs are included in this study, also it has been tried to clerify the influence-reaction issue or the balance between the community during the implementation of the Ottomans conquest policy process.Particulary, it includes informations about the changes that have been seen in the area after the implementation of grooming and recruiting sistem. İn addition, in this study it expecialy have been pointed the establishment of the first Arvanid (province) Sancak in Albania by Ottomans and the areas wich it covered, its regime, and the establishment of other sancaks (provinces).For better understanding his strategic personality it has been strongly emphasized on the reasons of Skanderbegs rebellation, his close relaitions with Ottoman Empire and Venice at the same time. We have tried to be objektive in our study during the analize of this subject, the benefits that Ottoman civilization brought in the society, mass converted events, the tretman over the non-muslims anf the interreligious dialogue or the conflicts are processed far as posible to.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9979
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264994.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons