Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9975
Title: A comparative study on university students’ intercultural communicative competence at state and private universities
Other Titles: Devlet ve özel üniversite öğlencilerinin kültürel iletişimsel yeterliliğinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma
Authors: Yılmaz, Derya Döner
Wujiabudula, Aihemaituoheti
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Kültürlerarası iletişimsel yeterliliği
Intercultural communicative competence
Yabancı dil öğrenenler
Yabancı dil ve kültür
Foreign language learners
Foreign language and culture
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Wujiabudula, A. (2019). A comparative study on university students’ intercultural communicative competence at state and private universities. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans tezinin amacı İngilizce öğrenenlerin kültürlerarası iletişimsel becerilerini kapsamlı bir şekilde araştırmaktır. Öncelikle, tezin ilk amacı devlet ve özel üniversite öğrencilerinin kültürlerarası iletişimsel yeterliliğine karşı algılarını karşılaştırarak, İngilizce öğrenen öğrencilerin kültürlerarası iletişimsel yeterliliklerinin genel seviyelerini araştırmaktır. Bu çalışmanın ikinci aşaması, devlet ve özel üniversite öğrencilerinin kültürlerarası iletişimsel becerilerine yönelik algılarının cinsiyet, ana dili, üniversite tipleri ve öğrencilerin yurtdışında bulunma deneyimleri açısından farklılıkları ve karşılaştırılmasının yapılmasını amaçlamıştır. Çalışmanın son aşaması olarak, devlet ve özel üniversite öğrencilerinin kültürlerarası vi iletişimsel yeterliliğinin öğrencilerin yaşı, İngilizce dili yeterliliği, İngilizce öğrenme seneleri ve üniversitedeki seneleri arasında karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmaya Türkiye’deki devlet ve özel üniversitelerden toplam 231 üniversite öğrencileri katılmıştır. Bu çalışmanın nesnelliğini güçlendirmek için İngiliz dili veya İngiliz kültürüne maruz kalan İngiliz dili eğitimi bölümü öğrencileri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma ölçeği olarak, Kültürlerarası İletişimsel Becerileri Ölçeği (Wang, 2016) kullanılmıştır ve bu ölçek toplam 5 faktör ve 15 tane sorudan oluşmaktadır. Uygulanan ölçekteki faktörler, “Etkileşimsel İlişki”, “Diğer Kültürlere Saygı”, “Etkileşimsel Güven”, “Etkileşimsel Keyfi”, “Etkileşimsel Katılım” olarak 5 tane faktörü temsil etmektedir. Nicel araştırma ölçüm aracı olarak, SPSS 24 kullanılmıştır ve çalışmanın bulguları ve sonuçlarına bu ölçüm aracı kullanılarak ulaşılmıştır. Bu çalışmada devlet ve özel üniversiteden katılan tüm öğrencilerin kültürlerarası iletişimsel becerilerinin oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, devlet üniversitesi öğrencilerinin kültürlerarası iletişimsel yeterliliğinin özel üniversite öğrencilerinin kültürlerarası iletişimsel becerilerine göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. İşbu çalışmada, erkek öğrencilerinin kültürlerarası iletişimsel becerilerinin kız öğrencilere nazaran istatistiksel olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, yurtdışında yaşama deneyimi olan öğrencilerin kültürlerarası iletişimsel becerisi yurt dışında yaşamayan öğrencilere göre istatiksel olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yaş, İngilizce yeterliliği ve üniversitede bulunan sınıflar devlet üniversitelerindeki öğrencilerin kültürlerarası iletişimsel yeterliliğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken, İngilizce yeterliliği ve üniversitede bulunan sınıfalar özel üniversitelerden katılımcılar arasında istatistiksel olarak farklılık göstermiştir.
The primary purpose of this thesis for Master of Art in English Language Education was to elicit ELT (English Language Teaching) students’ intercultural cultural communicative competence (ICC) in wide-angle. First of all, the purpose aspired to investigate the ELT students’ overall degree of ICC on the whole by comparing the state and private university students’ perception towards ICC. Then the study proceeded to research the differences of ELT students’ perception towards ICC in terms of their gender, native language, university type, and their overseas experience. Finally, it aimed to examine the difference of students’ perception towards ICC concerning their age, language proficiency, learning English experiences, and their present grade at universities. A total of 232 participants took part in this study, which was namely from state and private universities in Turkey. Participants who have been exposed to the English language or English culture were selected in order to strengthen the objectivity of the study. An ICC Questionnaire (Wang,2016) was implemented, which consisted of 5 factors with the total of 15 question items that represent “Interaction Engagement,” “Respect for Other Cultures,” “Interaction Confidence,” “Interaction Enjoyment,” and “Interaction Attentiveness.” As the measurement tool, SPSS 24. Version was performed to reach the findings and results of the study statistically. Findings demonstrated that the overall degree of ICC of all participants was found highly significant. The study reveals that state university participants’ ICC is higher than the participants of private universities. Male participants indicated the significantly higher ICC than those of female participants. It also suggests that participants having overseas experience obtained considerable higher ICC than those without being abroad experience. Age, proficiency, and grade showed a statistically meaningful difference in state universities, whereas proficiencies and grade revealed a statistical difference among participants from private universities.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9975
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
801793009.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons