Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9713
Title: Mugîre b. Şu'be (hayatı-şahsiyeti-devlet adamlığı)
Other Titles: Mugire Ibn Shu'ba (his life-personality-statesmanship)
Authors: Hızlı, Mefail
Yılmaz, Melek
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/İslam Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Religion
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, M. (2005). Mugîre b. Şu'be (hayatı-şahsiyeti-devlet adamlığı). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, temelde ilk dönem selam tarihinin önemli hadiselerinde rol oynayan ve`Arap dâhûleri'nden biri olan Mugire b. Şu`be üzerinde odaklanmaktadır. Onun hakkında elde edilen bilgiler hayatı, şahsiyeti ve devlet adamlığı başlıkları altında incelenmiştir. Böyle önemli bir şahıs hakkında müstakil bir araştırmanın olmayışı, çalışmayı değerli kılan temelhusustur.Çalışmanın giriş bölümünde, Mugûre b. Şu`be'nin doğduğu şehir olan Taif ve mensubu olduğu kabile Sakûf hakkında bilgi verilmiştir.Birinci bölümde, 600-670 yıllarını kapsayan `Hayatı', soyu ve ailesi, müslüman oluşuna kadar yaşadığı hayat ile müslüman oluşu ve sonraki faaliyetleri olarak incelenmiştir.Bu faaliyetler, Hz. Peygamber, Dört Halife ve Muaviye dönemi şeklinde tasnif edilerek ortaya konmuştur. Bölüm, vefatıyla tamamlanmıştır.`Şahsiyeti ve Devlet Adamlığı' başlığını taşıyan ikinci bölümde, `Şahsiyeti' başlığı altında fiziksel özelliklerinin yanında, dehası, ileri görüşlülüğü, hitabeti gibi kişisel özellikleri irdelenmiştir. `Devlet Adamlığı' başlığı altında ise onun idarecilik, diplomatlık, danışmanlık gibi siyasû; komutanlık, muhafızlık gibi askerû ve hadis râvûliği ve mütercimliği gibi ilmû yönlerinden bahsedilmiştir.Çalışmada, işlenen konularla ilgili klasik slam tarihi kaynakları ve modern çalışmaların yanı sıra müsteşriklerin eserlerinden de faydalanılmaya çalışılmıştır.Sonuç olarak, bu çalışma, bilhassa slam siyaset tarihinde kayda değer bir konuma sahip bir ismi değişik yönleriyle tanıtması bakımından oldukça önemlidir.
This work focuses essentally on Mughira ibn Shu`ba who acted in the importantevents occured at the early period of Islam and was one of the `Arabic geniuses. Datasreached about him was inquired under titles of his life, personality and statesmanship. That itdoesnt exist any research about so important person, is the main factor which makes the workvaluable.At the introduction of work, it is given information related to Taif, the city that isMughira was born in, and Sakûf, the tribe that is he belongs to.In the first part of work, `his life included years 600-670 is examined in the shape ofhis lineage and family, life until becoming a muslim, and activities as a muslim. Theseactivities is put forward being categorized as the terms of the Holy Prophet, Caliphates andMuawiya. The part is ended by his death.In the second part of work named `his personality and statesmanship, under the title`personality it is studied together with Mughiras physical features, his personal features likegenius, foresight, oratory. Under the title `statesmanship, it is mentioned about his politicali.e. govenorship, embassy, advisory; military i.e. command, guard; and scientific manners i.e.`hadith narration, duty of translation.It is tried to profit from classical sources on the history of Islam, modern works, andalso the books of oryantalists.Consequently, the work is important because of introducing a person who is aremarkable position in the political history of Islam.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9713
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188295.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons