Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9467
Title: Diz osteoartrit hastalarında baker kistinin ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Other Titles: Effect of baker's CYST on pain, function and quality of life in patients with knee osteoarthritis
Authors: İnceoğlu, Lale Altan
Kandemirli, Güzin Çakır
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Diz osteoartriti
Baker kisti
Yaşam kalitesi
Ağrı
Knee osteoarthritis
Baker’s cyst
Quality of life
Pain
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kandemirli, G. Ç. (2016). Diz osteoartrit hastalarında baker kistinin ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda diz osteoartriti olan hastalarda Baker kisti sıklığının araştırılması ve Baker kistinin ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışmaya ortalama yaşı 59,43􏰀0,89 yıl olan, her iki dizinde osteoartrit bulunan, 91'i kadın 8'i erkek olmak üzere toplam 99 hasta dahil edildi. Hastaların fizik muayenesinde dizde Baker kisti ve suprapatellar efüzyon varlığı değerlendirildi, gonyometre ile diz eklem hareket açıklığı ölçümü yapıldı. Ağrı değerlendirmesi için Vizüel Analog Skala (VAS), fonksiyon ve dizabilitenin değerlendirilmesi için Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), yaşam kalitesi değerlendirmesi için genel sağlık ölçütü Kısa form-36 (KF-36), iki yönlü diz grafilerinin değerlendirilmesi için Kellgren-Lawrence (K-L) radyolojik evreleme skalası kullanıldı. Hastaların ultrasonografik incelemesinde Baker kisti ve suprapatellar efüzyon varlığı araştırıldı. Baker kistleri sonografik özelliklerine göre basit ya da kompleks olarak sınıflandırıldı. Ultrasonografide 23 hastada (%23,3) Baker kisti saptandı. Baker kisti olan hastalarda istirahat VAS skorları, WOMAC ağrı, sertlik, fiziksel fonksiyon alt parametre ve total skorları daha yüksek; KF-36'nın ağrı ve sosyal fonksiyon skorları daha düşük bulundu. Baker kistinin basit ya da kompleks olmasının bu parametreler üzerine herhangi bir etkisi bulunmadı. Baker kisti olan hasta grubunda suprapatellar efüzyona daha sık rastlandı. Ultrasonografide Baker kisti saptanan dizlerin %43,4'ünde fizik muayenede de Baker kisti tespit edildi. Baker kisti saptanan hastalarda K-L evreleri daha ileri bulundu. Çalışmamız Baker kisti olan diz osteoartrit hastalarında ağrı ve dizabilitede artış olduğunu, ancak yaşam kalitesinin belirgin olarak etkilenmediğini gösterdi. Baker kistinin diz osteoartritli hastalarda ağrı ve dizabilite ile ilişkili olması ve Baker kisti saptanmasında fizik muayenenin duyarlılığının düşük olması nedeniyle klinik şüphe durumunda hastaların ek olarak ultrasonografi ile değerlendirilmesi önerilebilir.
The aim of this study is to determine the incidence of Baker's cyst in patients with knee osteoarthritis and investigate the effect of Baker's cyst on pain, function and quality of life. The study population included a total of 99 patients with bilateral knee osteoarthritis. 8 patients were male, 91 patients were female with a mean age of 59,43􏰀0,89 years. On physical examination, knees were examined for the presence of Baker's cyst and suprapatellar effusion, goniometric measurement of knee range of motion was performed. Visual Analogue Scale (VAS), The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC) and Short form-36 (SF-36) were used to assess pain, functionality-disability, quality of life, respectively. Kellgren-Lawrence (K-L) classification was used to grade knee osteoarthritis radiographically. Ultrasonographically, knees were imaged for the presence of Baker's cyst and suprapatellar effusion. Baker's cysts were grouped into simple or complex types based on ultrasonographic features. On ultrasound, Baker's cyst was found in 23 patients (23,3%). Patients with Baker's cysts had higher VAS scores, higher WOMAC pain, stiffness, physical function sub scores and total score and, lower score in SF- 36 pain and social function scores. Type of Baker's cyst, whether simple or complex had no effect on the above-mentioned parameters. Patients with Baker's cysts had a higher incidence of suprapatellar effusion. 43,4% of patients with a Baker's cyst detected on ultrasound had popliteal swelling on physical examination. Patients with Baker's cysts had higher K-L grade. In this study, we found increased pain and disability in patients with knee osteoarthritis who have Baker's cyst, however no significant effect on quality of life was found. Since Baker's cyst is associated with pain and disability in patients with knee osteoarthritis and physical examination has limited sensitivity in diagnosing Baker's cyst, patients with clinical suspicion of Baker's cyst may be further assessed with ultrasound imaging.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9467
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447206.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons