Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9392
Title: Dünyadaki çokkültürlülük tartışmaları bağlamında Türkiye'de çokkültürlülük eleştirel bir bakış
Other Titles: Multiculturalism in Turkey within the context of discussion of multiculturalism in the world: A critical overview
Authors: Berkay, A. Fügen
Yanık, Celalettin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Çokkültürlülük
Çokkültürcülük
Kültür
Hegemonik kültür
Etnisite
Etnik-merkezcilik
Dünyada çokkültürlülük
Türkiye‟de çokkültürlülük
Multiculturalism
Culture
Hegemonic culture
Ethnicity
Ethnocentrism
Multiculturalism in the west
Multiculturalism in Turkey
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yanık, C. (2012). Dünyadaki çokkültürlülük tartışmaları bağlamında Türkiye'de çokkültürlülük eleştirel bir bakış. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çokkültürlülük, 1970'li yılların başında gerek küreselleşmenin dünya genelindeki sosyal, politik ve ekonomik alanlarda yarattığı dönüşümlere gerek ulusaşırı göç hareketlerine gerekse de artan etnik çatışmalara bağlı olarak ortaya çıkan ve bugünün politik ve sosyolojik tartışmalarının önemli bir nesnesi haline gelebilen sosyolojik bir olgudur. Ulusaşırı göçlerin ve etnik çatışmaların sonucunda artan kimlik, dil, kültür farklılıklarının üstesinden gelebilmek amaçlı olarak da çokkültürlülük, Batılı ülkeler özelinde uygulanabilir bir politika halini alabilmiştir. Bu çalışma kapsamında amaçlanan, Türkiye'deki çokkültürlülük tartışmalarını şekillendiren, Batılı ülkelerin siyasi ve sosyal alanlarda uygulamaya koyduğu çokkültürlülük düşüncesinin ilk dönemlerdeki farklılıkların tanınmasına ve ulus-devletler içerisinde yer alan azınlıkların, etnik grupların ve göçmenlerin kimliksel, dilsel, kültürel taleplerinin kamusal alandaki görünürlülüklerinin sağlanmasına yönelik politikalarda yaşanan dönüşümü eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu bağlamda, Batılı devletlerin kendi özgül, tarihsel, toplumsal, dönemsel ve aynı zamanda nesnel koşullarına bağlı olan çokkültürlülük, bir olgu olarak Türkiye'deki demokratikleşme, uluslaşma, azınlık hakları gibi genel sorunlar bağlamında entelektüel ve akademik alanlarda nasıl bir tartışma ortamı yaratabildiği çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu çalışmada, çokkültürlülük düşüncesinin ve siyasetinin teorik ve pratik alanlarda, özellikle de Batılı ülkelerin kendi özgül şartları bağlamında gelişen azınlıkların, etnilerin ve göçmen grupların taleplerinin gerçekleştirilebilmesinde ve çözümünde ne ölçüde başarılı olabildiği eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutularak, Türkiye'deki çokkültürlülük tartışmalarının söylemsel arka planları analiz edilmeye çalışılacaktır.
Multiculturalism is a sociological fact that has emerged, at the beginings of 1970s, depending both on the worlwide transformations created by globalization in the social, politic and economic domains and on transnational migration and increasing ethnic conflicts. Now, multiculturalism has been an important issue of todays sociological and political debates. Multiculturalism is a purpose of overcoming cultural differences which has emerged transnational migration, identity, linguistic and ethnic conflicts. Also multiculturalism has had a policy applicable to the case of Western countries. The intended scope of this thesis evaluates policies in order to ensure a critical transformation the Western countries' political and social spheres in the first periods put into practice the idea of multiculturalism that shapes the debate over multiculturalism in Turkey, diversity, "recognition" and the minorities within nation-states, ethnic groups and immigrants of identity, linguistic, cultural demands in the public sphere apparencies. In this context multiculturalism is related to Western countries on conditions such as historical, social, periodical and also to the objectives. And multiculturalism, as a phenomenon, is beeing discussed on how the framework could create a discussion platform in terms of problems related to Turkey's democratization, nation-building, minority rights in the context of the general intellectual and academic areas. In this study, to what extent the idea of multiculturalism and the politics of theoretical and practical areas, particularly in the context of Western countries developing their own specific conditions of minorities, ethnic and immigrant groups are successful is being criticaly evaluated. And issues about the discursive backgrounds of multiculturalism will be analysed in Turkish context.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9392
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306604.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons