Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8922
Title: Enflasyon hedeflemesi teorisi: Gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliği ve Türkiye
Other Titles: Inflation targeting: Its applicability to emerging market economices and Turkey
Authors: Dinler, Zeynel
Özdemir, Metin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Ekonomi
Economics
Enflasyon
Inflation
Türkiye
Turkey
Gelişmekte olan ülkeler
Developing countries
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, M. (2005). Enflasyon hedeflemesi teorisi: Gelişmekte olan ülkelerde uygulanabilirliği ve Türkiye. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bretton Woods sisteminin yıkıldığı 1970’li yılların başından günümüze; gerek politika yapıcılar ve merkez bankacılar gerekse iktisatçılar arasında, para politikasının uzun dönemde nihai ve öncelikli amacının fiyat istikrarı olduğu hususunda belirli bir uzlaşının oluştuğu gözlenmektedir.Fiyat istikrarı amacının öncelikli hale gelmesi; özellikle 1990’lı yılların başından itibaren dünya ekonomisinde gözlenen global dezenflasyon olgusuna bağlı olarak para politikasının, sürdürülebilir bir büyüme oranına ancak fiyat istikrarını sağlamak suretiyle katkıda bulunabileceğinin anlaşıldığı bir süreci ortaya koymaktadır.Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla, 1990’lı yılların başından itibaren gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi, para politikasının fiyat istikrarı amacına uygun bir biçimde yürütülmesini ortaya koyan teorik gelişmeler ile para politikası uygulamalarından elde edilen deneyimlerin aynı çatı altında buluştuğu bir hedefleme stratejisidir. Gelişmiş ülkeler enflasyon hedeflemesini uygulayabilmek için gerekli stratejik unsurlara uygun bir makroekonomik ortama sahip olmalarına rağmen gelişmekte olan ülkelerin enflasyon hedeflemesine geçebilmeleri belirli stratejik unsurları yerine getirmelerine bağlı olarak gerçekleşmektedir.Bu anlamda, gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda enflasyon hedeflemesinin uygulanabilirliği ve başarısı, fiyat istikrarı amacının kur istikrarı ve finansal istikrar gibi diğer amaçlar karşısındaki önceliği hususunda makroekonomik politika ortamının gösterdiği özelliklere bağlı olarak gerçekleşmektedir.Nitekim, 1970’li yılların başından bu yana giderek artan ve kronik hale gelen enflasyon oranlarının hüküm sürdüğü bir makroekonomik ortamda, sürekli olarak birbirini izleyen büyüme ve kriz süreçlerini yaşayan Türkiye ekonomisi açısından enflasyon hedeflemesi, uygun bir para politikası çerçevesi sunmasına rağmen, stratejinin uygulanması sürecinde fiyat istikrarı ile diğer amaçlar arasında çatışma yaşanabilecek ve hedef enflasyondan sapmalar söz konusu olabilecektir.Bu bağlamda, enflasyon hedeflemesi, bir yandan düşük kredibilite ve zayıf ve kırılgan kurumsal yapı diğer yandan yüksek düzeyde makroekonomik istikrarsızlık ortamı arasında varolan kısır döngünün ortadan kaldırıldığı düzeyde uygulanabilir bir görünüm arz etmektedir.
In recent years a growing consensus has emerged among central bankers and economists is that, price stability is the primary and over-riding long run goal of monetary policy.Setting price stability as the primary goal of monetary policy is a growing belief among central bankers and economists that low inflation helps to promote economic efficiency and sustainable growth in the long run.However, despite this consensus there still remains a question regarding how should monetary policy be conducted to achieve the price stability goal.Given the breakdown of the relationship between monetary aggregates and inflation and problems with exchange rate targeting, many countries have recently adopted inflation targeting as their monetary policy framework.By linking monetary policy to medium and long term horizons but without losing central bank’s flexibility in order to respond to short run developments, inflation targeting creates a rough compromise between the discipline and accountability of rigid rules and the flexibility of the discretionary approach. This thesis, assesses inflation targeting as a framework for the conduct and evaluation of monetary policy in emerging market economies with special reference to Turkish economy. Despite the macroeconomic performance of developed countries under inflation targeting has been quite good, inflation targeting is no panacea and may not be optimal for emerging market economies. The explanation for the different performance of inflation targeting in emerging market economies rely on the presence of more fragile institutions and imperfect credibility, and on the nature and magnitude of the shocks that hit these economies.Although inflation targeting seems feasible and Central Bank of Republic of Turkey consider adopting the framework seriously, the problems under inflation targeting in emerging market economies is also valid for Turkish economy and there may be policy conflicts under inflation targeting between price stability and exchange rate and financial stability.So, implementation of monetary policy under inflation targeting in Turkish economy, have the challenge of breaking the vicious circle between, on one side, low credibility and more fragile institutions, and, on the other side, higher macroeconomic instability and vulnerability to external shocks.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8922
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188648.pdf4.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons