Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8824
Title: Fraktal boyuta dayalı mimari bir analiz: Sedad Hakkı Eldem ve konut mimarisi
Other Titles: An architectural analysis based on fractal dimension: Sedad Hakki Eldem and his residential architecture
Authors: Ediz, Özgür
Kanatlar, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı.
Keywords: Sayısal analiz
Fraktal geometri
Fraktal boyut
Sedad Hakkı Eldem
Mimarlık tarihi
Numerical analysis
Fractal geometry
Architectural history
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanatlar, Z. (2012). Fraktal boyuta dayalı mimari bir analiz: Sedad Hakkı Eldem ve konut mimarisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan tez çalışması kapsamında mimarlık tarihindeki sezgisel ve tarihsel olguları ve bu verilere dayanarak yapılan yorumları sayısal verilerle desteklemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sayısal bir veri olan fraktal boyut ile sayısal ortamın olanaklarını mimarlık tarihinde de kullanmış ve bir analiz yapılmıştır. Bu tez çalışması ile; Fraktal boyutu analiz yöntemi olarak kullanarak bir mimarın yıllar içerisindeki mimari gelişiminin ve/veya değişiminin incelenebileceği,?Bir mimarın etkilendiği akımlar veya yapı türleri ile kendi tasarladığı yapıların fraktal boyutları karşılaştırılarak sezgisel olarak fark edilen etkilenme durumunun sayısal verilerle de desteklenebileceği üzerine varsayımlar yapılmıştır.Bu varsayımlar doğrultusunda çalışmanın kavramsal bilgiler kısmında analiz, fraktal kavramı, fraktal boyut ve hesaplanma yöntemlerinden ve ayrıca alan çalışması için seçilen Sedad Hakkı Eldem ve mimarlığından bahsedilmiştir.Alan çalışması kapsamında Cumhuriyet dönemi Türk mimarlarından Sedad Hakkı Eldem seçilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen fraktal boyutlar karşılaştırılarak bir takım değerlendirmeler yapılacağından Eldem'in tasarladığı farklı boyutlardaki yapılar arasından sadece konutları ele alınmıştır. Yapılan çalışmada, varsayımlar ile birlikte uygulanacak yöntemler; literatür araştırması, incelenecek yapılarının seçilmesine yönelik basit gözlem, geliştirilen program yardımı ile sayısal değerler elde etme, değerlerin karşılaştırılması ile varsayımların doğruluğunu test etme ve verilerleri yorumlama olarak sıralanabilir.Bu yöntemler eşliğinde yapılan çalışmada, çeşitli kaynaklardan edindiğimiz, sezgilere ve tarihi süreçlere dayalı bilgiler ile bu çalışmada elde edilen fraktal değerler arasında bir paralellik olduğunu söylemek mümkün gözükmektedir. Aynı zamanda fraktaller sayesinde sayısal ortamın olanaklarını mimarlık tarihinde de kullanılarak mimari bir analiz yapılmıştır.
At the thesis, the intuitive and the historical data in history of architecture and reviews from these datas intended to support with digital data. For this purpose, the fracal dimension, which is a numeric data, and possibilities of digital environment used in the history of architectures analysis. Assumptions of thesis are as follow: We can examine the architectural exchange and/or development of an architect in years with using the fractal dimension as a method of analysis.By comparing fractal dimension of Architectural currents or structural types which an architect impressed and fractal dimension of his own buildings, this situation of impress can be support with numerical data.With these assumption on the thesis`s conceptual information side analysis, the concept of fractal, fractal dimension and also Sedad Hakkı Eldem and his architecture.Within the scope of field work, Turkish republican architect Sedad Hakkı Eldem was chosen. Because of the comparison of fractal dimensions, only his houses were chosen for this thesis. The applied methods are the literature survey, simple observation about selection of Eldems structures, obtaining numerical values, testing accuracy of the assumptions with comparison of the obtained values and making comments.In the study, it seems to be able to say that there is a parallelism between information which we acquired from various sources and which is based on historical processes, intuition and the fractal values. At the same time, thanks to fractals, an architectural analysis has been made with using opportunities of digital environment in the history of architecture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8824
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
322495.pdf11.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons