Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8783
Title: Açı kavramının gerçekçi matematik öğretimi ve yapılandırmacı kurama göre öğretiminin karşılaştırılması
Other Titles: Comparision of teaching angles with realistic mathematics education and constructivism
Authors: Altun, Murat
Tunalı, Öznur Köse
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Öğrenme
Yapılandırmacı kuram
GME
Aktif öğrenme
Kavram öğrenme ve öğretme
Soyutlama
Learning
Constructivism
RME
Active learning
Concept learning and teaching
Abstraction
Issue Date: 27-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunalı, Ö. K. (2010). Açı kavramının gerçekçi matematik öğretimi ve yapılandırmacı kurama göre öğretiminin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Matematiksel kavram ve genellemeler soyutturlar ve soyut bir bilginin kazanımı da oldukça zordur. Bununla birlikte; yurt dışında birçok bilim adamının soyutlama sürecinin oluşumu üzerinde çeşitli çalışmalar yapmasına rağmen, ülkemizde özellikle ilköğretim seviyesinde bu alandaki çalışmaların yetersizliği ve soyutlama kavramı ile oluşum sürecinin tanınmasına olan ihtiyacın eksikliği göze çarpmaktadır. Bu nedenle hazırlanan bu çalışmada, soyutlama kavramı derinlemesine tanımlanmış ve soyutlamaların oluşumunun analizi üzerinde durulmuştur. Bu sürecin analizinde; çağımızın matematik öğretiminin önemli yaklaşımlarından biri olan Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) ve Yapılandırmacı Öğrenme yaklaşımlarıyla matematiksel bir kavramın elde ediliş süreci üzerine odaklanılarak soyutlamanın nasıl oluştuğu incelenmiştir. Farklı teorik temeller çerçevesinde incelenen soyutlama süreci ve bilgi oluşturma süreçleri, bu süreci gözlemlenebilir hale getiren TKO+P (Tanıma, Kullanma, Oluşturma +Pekiştirme) modeli ile analiz edilmiştir. Buna göre; seçilen açı kavramı üzerinde örnek olay yöntemi kullanılarak grup ve bireysel öğretim görüşmeleri yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler 3. Sınıf öğrencileridir ve yaşları 9-10'dur. Çalışmanın sonucu olarak; öğrencilerin bilgi oluşturma süreleri arasında farklılıklar olabileceği, bilgi oluşumuna, GME ve Yapılandırmacı Yaklaşımın farklı katkılarının olduğu, bir kavramın elde edilebilmesi için her iki kuramın da aynı kavramın farklı kazanımlarının elde edilmesinde kullanılabileceği gözlemlenmiştir. Bireysel ve grup çalışmalarında GME yaklaşımının bağlamsal yapısının bilgi oluşturma sürecinde oldukça etkili olduğunun, Yapılandırmacı yaklaşımda ise grup çalışmasının önemi ortaya çıkmıştır. Bu anlamda; epistemik eylemlerle açıklanan TKO+P modeli de, öğrencilerin oluşturduğu soyutlama sürecini açıklayan, tam öğrenmenin oluşumuna katkı sağlayan ve öğrenme stratejilerinin seçiminde belirleyici rol oynayan bir model olarak görülmüştür.
Mathematical concepts and generalizations are abstract learnings and an abstract knowledge never could be learned easily. Although most scientists make different researches about abstraction process in overseas, in Turkey especially for primary education department the demand of identification of abstraction as a concept and abstraction process and also deficiency of researches in this subject could be stand out. Analysis of this process, it is focused on process of getting a mathematical concept with a few of the new teaching methods like RME (Realistic Mathematics Education) and Constructivism for mathematics. Abstraction process analyzes with RBC+C (Recognizing, Building-with, Constructing + Consolidation) model makes which can be observed. Accordingly, the selected concept of angle was conducted group and individual teaching interviews with using case study method. The working groups are students at grade 3 and 9-10 years old. As the results of study have been observed the abstraction process periods between students may differ, RME and Constructivist approaches have different contributions for the process and both theories can be used to get different gains of the same concept. RME approach with own contextual structure is highly effective in the abstraction process for individual and group works and constructivist approach that has emerged is the importance of group work. In this sense; RBC+C model which is described epistemic actions has been seen as a model which explains abstraction process by students own, contributes to the formation of learning exactly and plays a determining role in choosing learning strategies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8783
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311070.pdf3.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons