Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8722
Title: Üretimin bilgisayar destekli kontrolü
Other Titles: Computer aided control of production
Authors: Öztürk, Ferruh
Kaya, Necmettin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli denetim
Computer aided control
Bilgisayar destekli tasarım
Computer aided design
Bilgisayar destekli üretim
Esnek üretim sistemleri
Computer aided manufacturing
Flexible manufacturing systems
Issue Date: 15-Sep-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, F. (1992). Üretimin bilgisayar destekli kontrolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’deki imalat sektörü için yeni bir kavram olan CİM konusundan bahsedilmiştir. İlk bölümde CİM’ in tanımı, esasları ve ortaya çıkışı incelenmiştir. Daha sonra CİM’ in alt gruplan sıra ile açıklanmış ve bunlar arasındaki ilişkiler belirtilmiştir. Üretimde entegrasyon, CAD/CAM entegrasyonu, CİM seviyeleri, CİM programı, ortaya çıkan sorunlar ve bunlann çözümleri açıklanmıştır. Aynca FMS - CİM ilişkisi, imalat istasyonlan, imalat hücreleri ve atelye kontrolü kavramları anlatılmıştır. CİM’ deki bilgi akışı, teknoloji yönelimleri, bilgisayar ağ mimarileri açıklanmış ve veri tabam yönetim sistemleri incelenmiştir. Birinci bölümün sonunda CİM standartları ve bunlann önemi verilmiştir. İkinci bölümde TOFAŞ’ ta yapılan CİM çalışması anlatılmıştır. CİM’ de otomasyon adalarının entegrasyonu ve atelye kontrol sistemi yerleştirme işlemleri açıklanmıştır. Seçilen ağ sistemi; üretim işlemlerini, tezgah verimliliklerini gözlemek ve tezgahlara parça program transferi amacıyla birkaç CNC tezgahına uygulanmıştır. Son olarak da yapılan çalışmanın sonuçlan ve yapılması gerekenler tartışılmıştır.
In this study, CİM are discussed as a new concept for Turkish manufacturing industry. In the first chapter, definition, principles and history of CİM are examined. Then subgroups of CİM are explained in order and relations among these subgroups are examined. Integration in production, CAD/CAM integration, levels of CİM, CİM program, possible problems in CİM program and Solutions of them are discussed. In addition, manufacturing stations, manufacturing cells concept and shop floor control are explained. And then information flow in CİM, technologial trends, Computer network architecture are also explained and database management systems are examined. The end of the first chapter, the CİM standarts and their importance are given. The second chapter includes CİM applications in TOFAŞ. The implementation process of Shop Floor Monitoring and integration of automation islands of CİM has been described. The selection of network system have been applied to several CNC machine tools in TOFAŞ to monitor the production process, the efficiency of machines and also communicates the part programme lists. Finally, the result of installed network system and future works are discussed and concluded.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8722
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023734.pdf
  Until 2099-12-31
3.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons