Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8417
Başlık: İslam fıkhında namaz ibadeti (anlamı,önemi, tarihçesi,fert ve toplum üzerindeki etkileri)
Diğer Başlıklar: The prayer in islamic fiqh (its meaning history, and the effects on individual and social life)
Yazarlar: Yavuz, Yunus Vehbi
Kamili, Fahri
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Namaz
İslam Hukuku /Fıkıh
İbadetler
The prayer
Islamic Jurispurdence/Fıqh
Worships
Yayın Tarihi: 2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kamili, F. (2006). İslam fıkhında namaz ibadeti (anlamı,önemi, tarihçesi,fert ve toplum üzerindeki etkileri). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: İslâm dininin temel ibadetlerinden biri namazdır. Namaz, kişi ile Allah arasındaki manevi bağları güçlendiren, ruh ile beden arasındaki dengeyi sağlayan ve dolayısıyla bireyin günlük hayatını düzene sokan bir ibadettir. Namaz konusunda, daha önce bu kapsamda bir yüksek lisans tezinin yapılmamış olması, bu çalışmanın temel saikidir. Bu çalışma, bir giriş ve üç ana bölümden oluşur. Girişte, namazın anlam ve mahiyeti, Kur’an, Sünnet ve Fıkıhta namaz ile diğer dinlerde ve İslâm öncesi Cahiliye döneminde namaz konuları işlenmiştir. “İslâm’da Namaz İbadeti” başlığını taşıyan ilk bölümde, İslâm’da namazın tarihçesi ve namaz çeşitleri ele alınmıştır. İkinci bölüm “İslam Fıkhında Namazın Kılınışı” başlığını taşır. Burada ferdi ve cemaatle kılınan namazlar, namaz kıldıracak kişide bulunması gereken özellikler gibi konular, farklı amelî mezheplerin görüşleri dikkate alınarak işlenmiştir. Son bölümde ise, namazın fert ve toplum hayatı üzerindeki etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.
One of the main worships in Islam is the Prayer (salat). The Prayer is a kind of worship that makes the relationship between individual and God strong, and saves the balance of soul and body, and there fore adjusts individual’s daily life. Not being written any master thesis such a comprehensiveness about the Prayer in Turkish is the main motive of this study. This study has an introduction and three main parts. In the introduction, it is generally given information about the meaning and nature of the prayer, the Prayer in Qur’an, Suna, Islamic Jurisprudence/Fiqh, other religions and the period before Islam (Jahiliyye) . İn the first part with the title “The Prayer in Islam”, it is examined the history of the Prayer in Islam, the kinds of the Prayer. İn the second part, “The Prayer in Islamic Fiqh”, it is discussed what the kids of the Prayer performed by individual or group, and the conditions required for who conducts the Prayer (imam) are, taking into consideration the views of differen juridical sects. In the last part, it is tried to determine the effects of the Prayer on the individual and social life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8417
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
187508.pdf1.3 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons