Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8398
Title: Bulgaristan'da yaşayan müslüman azınlığın fıkhî problemleri
Other Titles: The problems of muslim minority living in Bulgaria regarding islamic law
Authors: Cici, Recep
Hodzhov, Ahmed
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Bulgaristan
İslâm hukuku
Sorunlar
İbadet
Gıda
Sağlık
Aile
Bulgaria
Islamic law
Problems
Worship
Food
Health
Family
Issue Date: 24-Sep-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hodzhov, A. (2012). Bulgaristan'da yaşayan müslüman azınlığın fıkhî problemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bulgaristan Cumhuriyeti'nde yaşayan müslüman toplulukları ve fıkıh sahasında karşılaştıkları sorunları konu edinmektedir.Günümüzde çok uluslu ve bünyesinde değişik kültürleri barındıran bir topluma sahip olan Bulgaristan'da azımsanmayacak sayıda müslüman bir nüfus yaşamaktadır. Azınlık durumundaki müslümanlar, böyle bir toplumda yaşamanın getirdiği sosyal, kültürel ve dinî birçok problemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu problemleri farklı ortam ve şartları ürünü olarak geliştirilen klasik fıkıh hükümleri ve yaklaşımları ile çözüme kavuşturmak her zaman mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla bu tür problemlerin mevcut şartlara uygun yeni bir bakış açısıyla ele alınması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.Çalışma, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, araştırılan konunun önemi, amacı, takip edilen yöntem ve istifade edilen kaynaklar özet halinde açıklanmıştır. Birinci bölümde, ortaya çıkan sorunları doğru anlayabilmek ve uygun cevap sunabilmek için, müslümanların yaşadığı ülkenin çok yönlü özellikleri ortaya konulmuştur. Bu amaçla, Bulgaristan'ın tarih, coğrafya, toplum, din, ekonomi, idari yapılanma gibi özellikler hakkında kısa bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, günümüzde Bulgaristan'da ikamet eden müslüman toplulukların oluşumu ve yapısından bahsedilmiştir. Aynı bölümde müslümanların karşılaştıkları problemlerin meydana gelmesinde rol oynayan faktörler ve meselelerin çözümündeki temel yaklaşımlardan söz edilmiştir. Üçüncü bölümde ise, ibadet, gıda, sağlık, ekonomi ve aile ilgili problemler ve çözümleri yer almaktadır.Sorunlar araştırılırken ilk önce söz konusu problemin mahiyeti tespit edilmiş, daha sonra devlet kanunları çerçevesinde ele alınmakla beraber, İslâm hukuku açısından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Nihayet yapılan değerlendirmelerden sonra, elde edilen sonuçları gözönünde bulundurmak suretiyle, farklı çözümler önerilmiştir.
This study is about Muslim societies living in the Republic of Bulgaria and the problems they encounter in the area of Islamic law.Nowdays Bulgaria is a society that is multinational and multicultural and has a Muslim population that can not be underestimated. While muslims are living as minority in a socity like this they encounter quite a few problems in social, cultural and religious spheres. It is not always possible to solve these problems by classical islamic jurisprudence judgements while these are the product of different environments and circumstances. Consequently the necessity to approach this kind of problems with a new perspective that is adaptable to present conditions has emerged.The work is built up by an introduction and three main chapters. In the introduction part the importance of the subject, aim, the method followed and the sources used are explained in a summary. In the first chapter the multifaceted peculiarities of the society the Muslims are living in is presented in order to understand the problems in a right way and offer suitable respons. With this aim brief information about Bulgarias history, geography, society, religion, economy, administrative structure has been given. In the second chapter the emergence and structure of the Muslim socities living in Bulgaria today is dealt with. In the same chapter the basic approaches to solving the factors and matters building up the problems that the Muslims are facing are handled. The third chapter is about problems and solutions about worship, food, health, economy and family.When doing research about the problems first of all the nature of the problem is determined, than the problems are approached in the framework of state law and also examined in detail from the perspective of Islamis law. Finally after making assessments different solutions are suggested with regard to the conclusions acquired
URI: http://hdl.handle.net/11452/8398
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328676.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons