Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8216
Title: İslam Hukukunda kapkaç
Other Titles: The purse-snatching in Islamic jurispuridence
Authors: Döndüren, Hamdi
Gül, Mutlu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Kapkaç
İslam Hukuku /Fıkıh
Hırsızlık
The purse-snatching
Islamic Jurispurdence/Fıqh
Theft
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gül, M. (2006). İslam Hukukunda kapkaç. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “İslam Hukukunda Kapkaç” adlı tezimiz, son günlerde ülkemizde oldukça yaygınlık kazanmış olan kapkaç suçunun İslam hukuku açısından tanımını ve mahiyetini ortaya koymak için yapılmış bir çalışmadır. Tezimiz, kısa bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kapkaç suçunun tanımı ve mahiyeti modern hukukla da mukayeseli olarak yapılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, kapkaç suçuyla İslam hukukunda benzerlik arz eden suçlardan ayrıntılı olarak bahsedilmiş ve bu suçlarla kapkaççılığın benzer ve farklı yönleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde de İslam hukuku açısından kapkaç suçunun failine uygulanabilecek olan yaptırımlardan söz edilmiştir. Sonuç olarak, kapkaç suçunun İslam hukukundaki diğer mala karşı cürümlerden farklı olduğu ve günümüzde işlenen şekliyle yeni bir suç tipi olduğu belirtilmiştir.
Our thesis, “The Purse-snatching in İslamic Jurisprudence”, aims to describe the definition and nature of this crime that spread in our country at last days from the perspective of islamic jurispuridence. Our study has a short introduction and three main chapters. In the first chapter, it was tried to explane the definition and nature of crime “purse snatching” in comparison to modern law. In the second chapter, both the crime “purse snatching” and the crimes resembling it were handled in detail from the point of islamic jurispuridence. In the third chapter, the sanctions and the punishment for that crime was discussed again from the point of islamic jurispuridence. Consecuently, it had been clear that purse snatching is a recent and different crime from other stealing cases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8216
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187493.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons