Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8210
Title: PISA matematik okuryazarlık öğretiminin PISA sorusu yazma ve matematik okuryazarlık düzeyleri üzerine etkisi
Other Titles: The effect of pisa mathematical literacy teaching on writing PISA questions and mathemati̇cal literacy
Authors: Altun, Murat
Gürbüz, Mustafa Çağrı
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: PISA
Matematik okuryazarlığı
Matematik eğitimi
Öğretmen eğitimi
PISA
Mathematical literacy
Mathematical education
Teacher education
Issue Date: 18-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürbüz, M. Ç. (2014). PISA matematik okuryazarlık öğretiminin PISA sorusu yazma ve matematik okuryazarlık düzeyleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının PISA matematik okuryazarlık düzeylerini geliştirmek amacıyla yapılandırmacı öğrenme ortamları tasarlanması, tasarlanan öğretimin uygulanması ve bulguların rapor edilerek bu süreçte meydana gelen değişikliğin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretim sonucunda öğretmen adaylarının PISA matematik okuryazarlığı değerlendirme ölçütlerinde sorular oluşturma kapasiteleri de araştırılmıştır. Araştırmada karma metot benimsenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda, ön test- son test olarak basit deneysel model kullanılmıştır. Nitel boyutunda ise öğretmen adaylarının tasarlanan öğretim hakkında görüşlerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 2013 / 2014 eğitim öğretim yılında Bursa ili Uludağ Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğretim gören 57 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, adayların başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan PISA matematik okuryazarlığı başarı testi uygulanmıştır. Veriler SPSS 19.0 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretim hakkındaki görüşleri içerik analizi kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, uygulanan öğretim neticesinde öğretmen adaylarının PISA matematik okuryazarlık düzeylerinde önemli bir artışın olduğu görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretim hakkında olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Öğretim neticesinde öğretmen adayları, matematik öğretiminde farkındalık kazandıklarını belirtmişler, kendi staj gruplarında benzer uygulamaları yaptıklarını belirtmişlerdir.
This study was executed in order to design constructivist teaching and learning environments on the purpose of improving pre-service primary mathematics teachers' PISA mathematical literacy levels. It was also aimed to implement the designed teaching environment and examining the changes happens in the process of by means of reporting the results. After the teaching process, pre-service primary mathematics teachers' capacity of creating questions in the level of PISA mathematical literacy evaluation standards was examined. Mixed research method was utilised in the present study. In the quantitative dimension of the study, pretest-posttest simple experimental design was used. Besides, in the qualitative dimension of the study, semi-structured interview form was used in order to identify the pre-service primary mathematics teachers' views about the designed teaching environment. The study was carried out with 57 pre-service teachers who were studying in Uludağ University in the department of primary mathematics teaching in the academic year 2013-2014. As a data collection tool, PISA mathematical literacy achievement test was utilised. Data was analysed using SPSS 19.0 software package. In addition, pre-service primary mathematics teachers' views were revealed by using content analysis. According to the results obtained in the study, after the implementation of teaching, pre-service primary mathematics teachers' levels of PISA mathematical literacy is found to have a significant increase. Moreover, it is perceived that pre-service primary mathematics teachers have affirmative views about the implemented teaching method. As a result of the teaching, pre-service primary mathematics teachers mentioned that they gained awareness about teaching mathematics and also started to implement similar teaching techniques in their own training classes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8210
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372216.pdf4.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons