Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8178
Title: İbn Kesir Tefsiri'nde Müşkilü'l-Kur'an
Other Titles: The Mushkil of Quran (The Problems of Quran) in Tafsir Ibn Kathir
Authors: Çetin, Abdurrahman
Kasami, Flamur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Müskil
Kur’ân
Tefsîr
Müfessir
İbn Kesîr
Mushkil
Qur’an
Commentary
Commentators
Ibn Kathir
Issue Date: 18-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kasami, F. (2011). İbn Kesir Tefsiri'nde Müşkilü'l-Kur'an. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tezimizin konusu, müfessir İbn Kesîr’in yazmıs olduğu değerli eser Tefsîru’l- Kur’âni’l-‘Azîm ya da İbn Kesîr Tefsiri diye bilinen tefsirinde Müskilü’l-Kur’ân’dır. Müskil, sözlükte karısık, insanın zihnine karısıklık getiren, çözümü zor olan anlamlarını ifade eder. Terim olarak ise müskil; Kur’ân-ı Kerîm âyetleri arasında ihtilaf ve tenakuz gibi görülen durumlardır ki, aslında Allah’ın âyetlerinde böyle bir seyin mevcut olması mümkün değildir. Çünkü Allah’ın kelamında böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve olmayacağı, âyetlerde açıkça beyan edilmistir. Tezimizde müskilin sebeplerini belirtip İbn Kesîr’in görüsleriyle bu konuyu açıklamaya çalıstık. Tez, giris, onu takip eden üç bölüm ve sonuçtan ibarettir. Giris kısmında kısaca arastırmanın metodunu kaynaklarla beraber açıkladık. Birinci bölümde Müskilü’l-Kur’ân ilmi hakkında kısa bir tanıtım yaparak Müskil’in lügat ve terim anlamları izah ettik. İkinci bölümde İbn Kesîr’in yasadığı asrı, sahsiyetini, hayatını, hocalarını, öğrencilerini ve ilim dallarına göre yazmıs olduğu eserleri zikrederek Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm isimli meshur eseri hakkında genel bilgi verdik. Üçüncü bölümde ise Müskil meselesini İbn Kesîr tefsirinde inceledik. Bunun yanında baska kaynaklardan faydalanmayı da uygun gördük.
Subject of this thesis is Mushkilu'l-Qur’an in Ibn Kathir’s Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim, commentators Ibn Kathir which was written a valuable artwork, known as Ibn Kathir's Commentary. Mushkil, in linguistic means confusion, mixed human mind that confusion, the solution is difficult to express the meaning. But in terminology mushkil means; a problem between Quran verses in such cases of conflict and contradiction that, in fact Allah’s verses for such a thing would not be able to be present. Because Allah is not in question and will not be, many verses in such a situation has been clearly stated. In our thesis we’ve specified the reasons on this subject and tried to explain them with Ibn Kathir thoughts. The thesis has introduction, consists of three chapters, and results. In the introduction is briefly explained the method of research and result with the resources. In the first chapter we have done a short introduction to science of the Qur'an by Mushkil and we have explained the meaning Mushkil linguistically and terminologicially. The second chapter is about the centery Ibn Kathir lived, personal identity, life, professors, students, and what he has written about science by the field chanting Tefsiru'l-Kur'âni'l-'Azîm and we gave general information about his famous work. In the third chapter, we have seen appropriate to take advantage of the other sources available while trying Ibn Kathir tafsir Mushkil issue.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8178
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294841.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons