Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8176
Title: İslam hukukunda mali konularla ilgili sulh anlaşması (akitler çerçevesinde)
Other Titles: Magistrate aggrement on financial issues of Islamic Law
Authors: Kaya, Ali
Ellek, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Sulh
Akit
Mal
İhtilaf
Anlaşma
Magistrate
Covenant
Goods
Conflict
Agreement
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ellek, H. (2012). İslam hukukunda mali konularla ilgili sulh anlaşması (akitler çerçevesinde). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslam Hukukunda mali konularla ilgili sulh anlaşması, insanlar arasında çeşitli sebeplerle malla ilgili ortaya çıkan ihtilaf ve çekişmelerin karşılıklı anlaşarak çözüme kavuşturulmasıdır. Allah (c.c), Kur'an-ı Kerim'de sulhta büyük hayırlar bulunduğunu belirtmiş, Allah Rasulü (s.a.s) de helâlı haram, haramı da helâl kılmadığı sürece sulhun caiz bir muamele olduğunu bildirmiş, huzuruna gelen davalarda taraflara aralarındaki anlaşmazlığı sulh yoluyla çözmeleri konusunda tavsiyede bulunmuştur.Müslümanlar sulhla ilgili bu emir ve tavsiyelere uyarak, aralarında meydana gelen ihtilafları mümkün mertebe sulh yoluyla çözmek için gayret göstermişlerdir. Bu anlamda mahkemeye intikal eden davalarda taraflara sulh yoluyla anlaşmaları tavsiye edilmiştir. Hatta Osmanlı zamanında, davaların mahkemeye gitmeden halledilmesi için mahallelerde sulh meclisleri oluşturulmuştur. Böylelikle davaların azımsanmayacak bir kısmı sulh yoluyla çözüme kavuşturulmuş ve netice olarak da taraflar birbirine düşman değil, dost olmuşlardır.Hem fertler arasında hem de toplum içerisinde huzur ve barışın sağlanmasında, ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesinde İslam Hukukundaki Sulh Akdinin önemli bir katkısı vardır. Malın el değiştirdiği akitlerle ilgili davalarda sulh olurken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise, faiz yasağına uygun hareket etmektir.
Magistrate aggrement on financial issues of islamic law is the resolution of the conflicts peacefuly between people related to goods for various reasons by mutual aggrement of parties. God on Quran indicate that there is great goodness on magistrate. The prophet also said that magistrate is permissible without making lawful(helal) unlawful(haram) and making unlawful(haram) lawful(helal) and he encouraged the people about their conflicts to resolve peacefully.Muslims strive to resolve their conflicts peacefully as far as possible by obeying these orders. In this sense it is recommended to solve the conflicts by magistration. Even, in the Ottoman practice, magistrates councils established neighborhoods, through the magistrates' court cases, the parties were advised of mutual agreements. Thus, a substantial portion of cases, resolved through settlement, eventually the parties to each other not as enemies, but as friends separated.Both among the individuals and in the community in ensuring comfort and peace, in developing and revivaling of economic and social life, there is an important contribution of Labor Contract Magistrate of islamic law. Covenants contained in cases related to the goods changing hands, while magistrate, the important point to note is the prohibition of interest.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8176
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328666.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons