Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8071
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYavuz, Yunus Vehbi-
dc.contributor.authorDemirhan, Yahya-
dc.date.accessioned2020-02-06T05:56:37Z-
dc.date.available2020-02-06T05:56:37Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationDemirhan, Y. (2006). Hz. Peygamber döneminde zekatın toplanmasında izlenen yol. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8071-
dc.description.abstractVergi, tarihi ve sosyal bir olgudur. Günümüz toplumlarında en gelişmişhaliyle görülen vergileme süreci ve kurumu, özellikle binlerce yıllık insanlıktarihinde, giderek gelişen toplumsal ve ekonomik nedenlere ve şartlara bağlıolarak bu güne kadar gelmiştir.İnsanlık tarihinde ilk rastlanan vergi ödemeleri, bireylerin emeği ile katılmaşeklinde toplumsal yaşamdan doğan genel ve toplumsal ihtiyaçları gidermesişeklinde kendisini gösterir. Toplumda mülkiyetin genel esaslarının ortaya çıkmayabaşladığı ikinci aşamada bireyler kamu hizmetlerinin görülmesine ve toplumsalihtiyaçların karşılanmasına mal ve ürün olarak ödemeler şeklindekatılmaktadırlar. Üçüncü aşamada ise bireyler ve topluluklar vergi niteliğindekiödemelerini artık para ile yapmaktadırlar. Bu uygulama günümüzde de bu şekliyledevam etmektedir.İslâm vergi sistemi yaklaşık yirmi senelik bir düzenlemeye ve uygulamayabağlı bir gelişim sonunda kurumlaşmıştır.İslâm vergi sisteminde vergilerin isim ve nispetleri, vergi mükellefinindurumuna göre değişir. Bu da büyük ölçüde Müslüman devletin vatandaşı olankişinin müslim veya gayr-i müslim olmasına bağlıdır. Bu bakımdan, İslâmdünyasında vergiler genel olarak; Müslümanlarla ilgili vergiler ve Gayr-imüslimlerle ilgili vergiler olmak üzere iki kategoride incelenir.Hz. Peygamber devletin mali yapısının temel taşı olan verginin kurumlaşmasıilgili olarak şu düzenlemeleri yapmıştır:Müslümanların ödemek zorunda oldukları vergiler ile Müslümanolmayanların ödemek zorunda oldukları vergiler ayrılmıştır. Zekâta tabi olanmalların Müslümanlara ait olan mallar olduğu, bu mallardan hangi oranda vergialınacağı ve zekât yükümlülüğü gerektirecek olan nisap miktarları belirlenmiştir.Zekât mallarının toplanma zamanı belirlenmiş, düzenli bir şekildetoplanması için görevliler atanmış, toplanan zekâtlar kayıt altına alınmış, titizliklekorunmuş ve Kur'an'da belirtilen yerlere dağıtılmıştır.Hz. Peygamber vergi kurumu ile ilgili olarak her aşamada kurumlaşmanıntemellerini atmış ve böylece toplanan vergilerle devletin mali yapısının temelioluşturulmuş, kamu harcamaları karşılanmış, ordunun ihtiyaçları giderilmiş veihtiyaç sahipleri korunup gözetilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractTax is historical institution. The tax which we have been come acrossduring the human society's occured. The smollest part of the familiy occured clanthen it made tribe then it occured different part of city states during in that timethe tax got its changed in it self.The most developed time of the tax process which has been seen in todayssociety has been changed during the human's history Which has been changedbecause of economical and social conditions.The tax statement which has been constituted the personal labarparticipated firstly used for the personal and social necessities.In the second term, the general conditions of the owner ships have beenoccured In the society the persons have been joined their goods and products forthe social and personal necessities in that time.In the third term, the persons and the societies have given their tax bymoney. İt has been carried on like that in our time.In the time of the prophet Muhammed who has commanded the tax whichhas been required used for the new states necessities immediatly.The prophet Muhammed occured the corner stone of the tax in its all way.The collected taxes which have been occured the cornerstone of the stateseconomical situation and public's expenses and the armies expenses too.The tax has been seperated in two pieces. The Müslims have been paidcalled distribution of one fortieth of one's income as alms and tithe and humus.The non Müslims heve been paid the others.The prophet Muhammed has been reordered the tax which which has been the cornerstone of the state.The goods which have been called distribution of one fortieth of onesincome as alms seperated In the different parts.The rate of tax has been designated how has been taken, The quality oftax has been designated how has been taken, the time of tax has been designatedhow has been taken.The tax which has been taken was under controlled and saved and givenfor the people who were determined in Quran. The defectiveness of the put into practice have been shown verymeticulously by the prophed Muhammed and it has been controlled very tightlybecause the state hasn't been turned out to be In the wrong.en_US
dc.format.extentVII, 98 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectVergitr_TR
dc.subjectZekâtr_TR
dc.subjectİslam hukukutr_TR
dc.subjectPeygambertr_TR
dc.subjectTaxen_US
dc.subjectIslamic lawen_US
dc.subjectPropheten_US
dc.titleHz. Peygamber döneminde zekatın toplanmasında izlenen yoltr_TR
dc.title.alternativeThe way of collecting zekat which was in the period of Hz. Muhammeden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187301.pdf831.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons