Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7992
Title: Bölge alimlerine göre İdil-Ural Bölgesindeki yatsı namazı vakti sorunu
Other Titles: According to religious scholer of İdil-Ural problem isha prayer at in this region
Authors: Kumaş, Mehmet Salih
Kariev, Ruslan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İdil-Ural Bölgesi
Yatsı namazı
Vakit
Şafak
İhtilaf
Mezhep
Idil-Ural Religion
Night prayer
Time manner
Dawn
Disagreement
Sect
Issue Date: 17-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kariev, R. (2013). Bölge alimlerine göre İdil-Ural Bölgesindeki yatsı namazı vakti sorunu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslamın temel şartlarından olan ve dinin direği olarak nitelenen namaz ibadetinin nerede, ne zaman, nasıl eda edileceği Kuran ve Sünnet tarafından belirlenmiştir. Namazın, vakitlere bağlı bir ibadet olduğu ve günde beş defa kılınması gerektiği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu beş adet namazın vakitleri ise belli şart ve alametlere bağlanmştır. İslamiyetin indiği ve ilk yayıldığı coğrafyalarda bu şart ve alametlerin düzenli olarak tekrar etmektedir. Ancak İslamiyetin kutuplara yakın bölgelere kadar yayılması ile birlikte daha önce tartışılmayan namazların vakitleri ve dolayısıyla sayıları hususunda ihtilaflar çıkmıştır. Bu çalışma, kuzey kutbuna yakın bir bölge olan İdil-Ural bölgesindeki yatsı namazı hususundaki ihtilafları ele almaktadır. Bu meselenin uygun çözüme kavuşması için bölge ulemasının yaptıkları ictihadlar, dayandıkları deliller kendi eserlerinden veya ikinci kaynaklardan hareketle ele alınmıştır.İlk olarak, namaz vakitlerinin astronomik ve coğrafi şartlara göre belirlenmesine binaen İdil-Ural bölgesinin coğrafi özellikleri hakkında bilgi verilmiştir ve ihtilaf mevzu olan akşam vaktindeki şafağın durumu üzerinde durulmuştur. İhtilaf mevzu olan bölge ve özellikleri anlatıldıktan sonra mevzu hakkında görüş belirten bölge âlimlerinin biyografileri ve bölge âlimleri arasında ortaya çıkan kadimci-ceditci şeklinde ortaya çıkan ayrışmaya da yer verilmiştir. Çalışmanın omurgası olan üçüncü bölümde bölge âlimlerinin görüşleri ve delilleri yorumlama farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın sonuç bölümünde âlimlerin genel görüşleri kısaca sunulmuş ve bölge halkının geçmiş ulemanın konuyla ilgili tartışma ve görüşleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
Although the time and place matter of the salat cult, which is one of the 5 indispensible rules of İslam and the main part of the religion, was arranged with the help of the condition linked to the Sunna and some certain signs,there has been some different thoughts about this issue because of the spread of it to the many other part of the geographical field.By getting help from the time of night prayer in the province oo İdil-Ural, we have laid our foundation to our thesis.To give an end to this obstackle , we have collected all the information of the native erudites,their Works, and some other thesis related to this subject.First of all, for the times of salat are arranges according to astronomic and geographic condition, the information of İdil-Ural province was determined and the dawn which is a matter of question as a disagreement was also shown.After telling the features of the province contrasted, the biographical information of native erudites and especially their education lives for making a strong affect and showing a clear prof.In the third session which is is the backbone of the work,the studies and main prospectives collected from their works were given in a way that their different eyes to the case were seen easily.The views of native eridutes,general knowers and the ones who are into this subject for a long time are transferred .At the last part of our work,the general vievs of the erudites were displayed shortly and was purposed to reach an end by seeing the differences without any diffuculty.The erudites whose works are examined are mosty from the sect called Hanefi, and the religious people and the one who to say anything towards the natives should be familier with this in order to maket his work caunt as a beneficial source.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7992
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
353406.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons