Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7814
Title: Mikotoksikozis üzerine deneysel araştırmalar
Other Titles: Experimental research on mycotoxicosis
Authors: Kahraman, Mustafa
Özgirgin, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Veteriner Hekimliği
Aflatoksinler
Aşılama
Mikotoksikoz
Tavuklar
Veterinary Medicine
Aflatoxins
Vaccination
Mycotoxicosis
Chickens
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgirgin, B. (1993). Mikotoksikozis üzerine deneysel araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma toplam 100 dişi ve 20 erkek yumurtalık civcivin 18 haftalık olun caya kadar büyütülmesiyle başladı. Piliçler, 2 deneme ve bir kontrol grubuna ayrıldı. Tüm deneklere kuluçkadan çıktıktan sonra 7.,21.,75. ve 140. günde New Castle hastalığına karşı liyofilize canlı aşı uygulamaları yapıldı. Yemlere katılmak üzere Aspergillus parasiticus susundan laboratuvarda aflatoksin elde edildi. Dört eşit zaman dilimi halinde, 16 hafta süreyle 1. deneme grubuna yemleri ile toplam 50 ppb. aflatoksin, 2. deneme grubuna da yemleri ile toplam 400 ppb. aflatoksin verildi. Her dört haftalık periyot sonlarında, deneklerin dörtte biri otopsiye alındı. Alınan kan örneklerinden New Castle hastalığına karşı oluşan antikor titreleri tespit edildi. Yine kan örneklerinden akyuvar ve alyuvar sayımları yapıldı. Histopatolojik bulguları tespit için karaciğer, dalak, kalp, barsak kaslı mide den organ parçaları alındı. Grupların yumurta randımanları, yumurta ağırlıkları kaydedildi. Çıkan yumurtalardan en az % 25'i 9 gün inkübe edilerek döl kontrolleri ve erken embriyonik ölümleri tespit edildi. Aflatoksin alan deneme grupların da, kontrol grubuna göre antikor titreleri düşük bulundu. HI titreleri genel orta laması, 2 log HI göre, 1. deneme grubunda 5.5, 2. deneme grubunda 4.4, kontrol grubunda 5.9 olarak bulundu. Her periyot sonunda yapılan akyuvar sayımların da, deneme gruplarının akyuvar sayıları, kontrol grubundakinden düşük bulundu. 1 mm3 kandaki akyuvar sayıları, 1. deneme grubu için 18.083 adet, 2. deneme grubu için 13.960 adet, kontrol grubu için 21.167 adet olarak tespit edildi. Periyot sonlarındaki alyuvar sayımlarında deneme ve kontrol grupları arasında birfarklılık saptanamadı. Çalışma süresince tutulan canlı ağırlık ve yem tüketimleri kayıtlarına göre, gruplar arasında canlı ağırlık artışında ve yem tüketimlerinde bir fark belirlenemedi. Deneme ve kontrol gruplarından elde edilen yumurtalara ilişkin verilerde de deneme ve kontrol grupları arasında büyük bir fark oluşmadı. Histopatolojik kesitlerin mikroskopta incelenmesi sonucu karaciğer dışında incelenen diğer organlarda bir lezyona rastlanamadı. 2. deneme grubunun 3. ve 4. periyotları sonunda yapılan otopsilerde elde edilen kesitlerde karaciğerde mikroskobik lezyonlar görüldü. Bu deneysel çalışmada elde edilen sonuçlara göre, akut aflotoksikozis oluşturmayacak dozda aflatoksin alan tavuklarda aşılama sonucu kazanılan humoral bağışıklık düzeyinin ve kandaki akyuvar sayılarının etkilendiği görüldü. Ayrıca aflatoksinin uzun süreli alınması durumunda, karaciğerde mikroskobik lezyonların oluştuğu da gözlendi.
This study was carried out over 100 female and 20 male egg layer chicks at 18 weeks old. Chickens were separeted into 3 groups; two test groups and a con trol group. Both the test groups and the control group were vaccinated on the 7 th and 21 th and 75 th and 140 th days after hatching. In the laboratary, aflatoxin was produced from the strain of Aspergillus parasiticus and mixed in the feed. Over the 16 weeks divided into 4 equal periods, the 1 st test group was fed total 50 ppb of aflatoxin, the 2 nd test group was fed total 400 ppb. of aflatoxin. An autopsy was carried out an a quarter of each group of chickens after every 4 we ek period. The levels of antibody found in the blood samples were determined by HI test. Also leucocyte and erythrocyte countings were carried out on blood samples. For histopathological examinations, parts of the liver, spleen, heart, in testine, gizzard, testicle and ovary were taken as samples. The egg weights and counts carried out on test and control groups were recorded, minumum 25 % of these eggs were incubated for 9 days, fertility and abnormal embriyos were detec ted. The aflatoxin fed test groups against control group were found to have lower levels of antibody. In genereal average of HI titers according to 2 log HI were fo und for the 1 st control group as 5.5, for the 2 nd test group as 4.4 and for the control group as 5.9. After each period, leucocyte countings were carried out 3and found to be control group countings to be higher than both test groups. In mm3 blood samples, Leucocyte countings were found to be; for the 1 st test gro up as 18.083, for the 2 nd test group as 13.960 and for the control group as 21.167. At the end of each period, erythrocyte countings were carried out and no difference was found between test groups and the control group. Body weights and feed consumption of chickens during the study were recorded, according to these recordings between 3 groups, no considerable difference was found. Egg counts, weights, fertility and abnormal embriyos were found to be no different in all groups. After the examinations of histopathological samples under microsco pe, apart from the liver, no lesions were found in other organs. On autopsies car ried out on the 2 nd group's 3 rd and 4 th periods samples taken from the liver showed microscopic lesions. The results obtained from this experimental study showed that the levels of humoral immunity acquired by vaccination and leucocyte countings in the blo od were affected in chickens fed aflatoxin at a dose not causing acute aflatoxico- sis in chickens.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7814
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031536.pdf
  Until 2099-12-31
3.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons