Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7700
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUğurlu, Alev Sınar-
dc.contributor.authorBayülgen, Nuray-
dc.date.accessioned2020-02-03T10:31:10Z-
dc.date.available2020-02-03T10:31:10Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBayülgen, N. (2012). Uluslar arası Bakalorya Programı Türkçe A1 dersi alan öğrenciler ile genel program Türk edebiyatı dersi alan öğrenciler arasındaki bilişsel ve duyuşsal becerilerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7700-
dc.description.abstractBu araştırmada liselerde uygulanan MEB Programı Türk Edebiyatı dersi ile Uluslar arası Bakalorya Programı Türkçe A1 dersini alan öğrencilerin Türk Edebiyatı programı hedef becerilerine ne ölçüde ulaştıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket, yazılı yoklama ve gözlem formu kullanılmıştır.Araştırmada öğrencilerin becerilerle ilgili algılarını ve tutumlarını belirlemek için hazırlanan ölçme araçlarında likert tipi hazırlanmış maddelerden oluşan anketler; becerilere ulaşma düzeylerini belirlemek amacıyla ise birkaç cümle veya paragraftan oluşan yanıtların istendiği sorulardan oluşan bir yazılı sınav yer almıştır. Ayrıca öğretmenlerin programlarla ilgili düşüncelerini tespit etmek amacıyla likert tipi hazırlanmış maddelerden oluşan bir anket ile beceri değerlendirmelerini yaptıkları bir gözlem formu kullanılmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında VKV Koç Özel Lisesi, TED Bursa Koleji, TED Ankara Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Özel Bilkent Lisesi ve İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi okullarında öğrenim gören 340 öğrenci oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmaya bu okullarda görevli 30 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni de katılmıştır.Millî Eğitim Bakanlığı 2005 Türk Edebiyatı Programında belirtilen hedef becerilerden yola çıkılarak hazırlanan ölçekler aracılığıyla toplanan veriler Minitab 16 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan öğrenci ve öğretmenlerin kişisel bilgilerinin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Öğrencilerin becerilere ulaşma düzeylerini belirlemede ve öğretmenlerin programlarla ilgili görüşlerinin anlamlandırılmasında aritmetik ortalama, standart sapma, medyan kullanılmıştır. Dağılımların normal dağılım olup olmadığını test etmek amacıyla Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Gruplar arasında karşılaştırmaların yapılmasında ise Mann Whitney-U testi ve ikili ilişkilerin analizinde Sperman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Testler =0.05 seviyesinde (%95 güven aralığına göre) yorumlanmıştır.Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:1. Genel Program ve Uluslar arası Bakalorya Programı öğrencilerinin MEB Türk Edebiyatı programı hedef becerilerinden eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi, doğru, güzel ve etkili kullanma ve sanat eserinden zevk alma becerilerine ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık çıkmıştır. UB öğrencileri GP öğrencilerine göre bu dokuz beceriye daha üst düzeyde ulaşmışlardır.2. UB ve GP öğrencilerinin beceriler ortalamasına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Buna göre UB öğrencilerinin GP öğrencilerine göre beceriler ortalamasına daha üst düzeyde ulaştıkları görülmektedir.3. Kız ve erkek öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma becerileri hariç eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme, karar verme, Türkçeyi, doğru, güzel ve etkili kullanma ile sanat eserinden zevk alma becerilerine ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre bu becerilerin tümüne daha yüksek düzeyde erişmişlerdir.4. Araştırma kapsamına alınan kız ve erkek öğrencilerin beceriler ortalamasına ilişkin puanları arasında anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre beceri ortalamalarının daha üst düzeyde olduğu görülmektedir.5. Araştırma kapsamına alınan öğretmenlerin eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma ile sanat eserlerinden zevk alma becerilerini kazandırma bakımından UB Programına verdikleri puanlar ile Genel Programa verdikleri puanlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Öğretmenlerin bu becerileri kazandırma bakımından UB programının Genel Programa göre daha uygun olduğunu düşündükleri ortaya çıkmaktadır.6. Öğretmenlerin; becerilere ulaştırma bakımından Uluslar arası Bakalorya Programına verdikleri puan ile Genel Programa verdikleri puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır. Becerilere ulaştırma ortalamaları bakımından öğretmenlerin UB Programının Genel Programa göre daha uygun olduğunu düşündükleri görülmektedir.7. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin duyuşsal ve bilişsel becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.8. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin programları seçmeden önceki ders notları ile beceri ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine the level of achievement to the MEB Turkish Language Program target skills by the students who are taught by Turkish Language national program and International Baccalaureate Turkish A1 program. During the research, questionnaires, essay exams and observation forms were used as data gathering techniques.In order to determine the perceptions and attitudes about skills, likert style questionnaires; in order to determine the level of skill achievement, an open ended question exam which require few sentences or paragraphs answers were used. Also, in order to evaluate the teachers opinions about the programs, likert style questionnaires and an observation form were introduced.The study was carried with 340 students studying in VKV Koç Özel Lisesi, TED Bursa Koleji, TED Ankara Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Özel Bilkent Lisesi and İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, during 2010-2011 academic year and 30 Turkish language and literature teachers who are teaching in those schools.The data which were collected with the scales developed according to 2005 Ministry of National Education Turkish Language Program were analyzed by Minitab 16 statistical software. Frequency and percentage were used in order to analyze students and teachers personal information. To determine the students level of achievement to the skills and the views of teachers about programs; mean, standard deviation and median were used. Kolmogorov Smirnov test was used for normality test. Mann Whitney-U test was used in order to compare groups. To determine the correlations, Spearman Correlation was used. Hypothesis were tested at 0,05 significance level. (95% confidence interval).The results may be summarized as follows:1.Significant differences have been found between General Program and International Baccalaureate Program students in reaching MEB aim skills such as critical thinking, creative thinking, communication, inquiry, problem solving, decision making, using information technologies, using Turkish properly, nice and effectively and appreciation of art. IB students significantly reached to a higher level than GP students for these nine skills.2.Significant differences have been found between the skill average points of IB and GP students. It is found that IB students reached at a higher level than GP students in the skill averages.3.Except using information technologies skill, there is a significant differences have been found between points of the girls and the boys about critical thinking, creative thinking, communication, inquiry, problem solving, decision making, using Turkish proper, nice and effectively and appreciation of art skills. Female students reached to a higher level than male students for all of these skills.4.Significant differences have been found between the skill average points of female and male students. It is found that girls reached at a higher level than boys in the skill averages.5.Significant differences have been found for the points that teachers gave to General Program and International Baccalaureate Program in terms of reaching the critical thinking, creative thinking, communication, inquiry, problem solving, decision making, using information technologies, using Turkish proper, nice and effectively and appreciation of art skills. It is found that teachers think that IB is more appropriate than GP to enable students to reach these skills.6.Significant differences have been found between the average points that teachers gave to General Program and International Baccalaureate Program. In terms of reaching the skill average, teachers think that IB is more appropriate than GP.7.No significant correlation has been found between the cognitive and affective skills of the participant students of this study.8.No significant correlation has been found between the course averages of the students before they chose these programs and their skill averages.en_US
dc.format.extentXVI, 540 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTürk Edebiyatı dersi hedef becerileritr_TR
dc.subjectBilişsel ve duyuşsal becerilertr_TR
dc.subjectUluslararası Bakalorya Programı Türkçe A1 dersitr_TR
dc.subjectGenel Program Türk Edebiyatı dersitr_TR
dc.subjectTurkish Literature course aim skillsen_US
dc.subjectCognitive and affective skillsen_US
dc.subjectInternational Baccalaureate Program Turkish A1 courseen_US
dc.subjectNational Program Turkish Literature courseen_US
dc.titleUluslar arası Bakalorya Programı Türkçe A1 dersi alan öğrenciler ile genel program Türk edebiyatı dersi alan öğrenciler arasındaki bilişsel ve duyuşsal becerilerin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison of cognitive and affective skills of students which take international Baccalaurate Program Turkish A1 course and students which take national pogram Turkish literature courseen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328650.pdf8.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons