Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7516
Title: Politik konjonktür teorileri ışığında Türk iktisat politika çıktılarının analizi
Other Titles: Analysis of Turkish economy policy outcomes in the light of political business cycle theory
Authors: Yılmaz, Feridun
Eryılmaz, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
Keywords: Politik konjonktür teorileri
Geleneksel fırsatçı politik konjonktür teorisi
Box-Jenkins modelleri
Türkiye
Political business cycle
The traditional opportunistic PBC thepry
Box-Jenkins models
Turkey
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eryılmaz, F. (2014). Politik konjonktür teorileri ışığında Türk iktisat politika çıktılarının analizi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Son dönemlerde yapılan çalışmalar iktidarların politik nedenlerle özellikle de yeniden seçilebilmek amacıyla ekonomiyi manipüle ettiklerini belirtmektedirler. Yeni politik iktisat literatüründe bu durum politik dalgalanmalar tarafından yaratılan makro ekonomik dalgalanmalar, bir diğer deyişle "Politik Konjonktür Teorileri" olarak adlandırılmaktadır. Politik Konjonkür Teorileri "Geleneksel Fırsatçı Politik Konjonktür Teorisi", "Geleneksel Partizan Politik Konjonktür Teorisi", "Rasyonel Fırsatçı Politik Konjonktür Teorisi" ve "Rasyonel Partizan Politik Konjonktür Teorisi" olarak dört farklı teori ile incelenmektedir. Bu modellerden "Geleneksel Partizan Politik Konjonktür Teorisi", "Rasyonel Fırsatçı Politik Konjonktür Teorisi" ve "Rasyonel Partizan Politik Konjonktür Teorisinin" varsayımları Türkiye için uygun olmadığından bu çalışmada "Geleneksel Fırsatçı Politik Konjonktür Teorisi" test edilmiştir. Çalışmada 1987- 2012 dönemi için çeyrek yıllık GSYİH, enflasyon, dolaşımdaki para (M0), para arzı (M1) serileri, yine 1987- 2003 dönemi için çeyrek yıllık kamu harcamaları, diğer kamu transfer harcamaları, vergi gelirleri ve bütçe açığı serileri Mevsimsel Box-Jenkins Modelleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ilgili dönemde hiçbir seride politik konjonktür dalgalanmaları gözlenmemiştir. Bu bulguyu Geleneksel Fırsatçı Politik Konjonktür Teorisi'nin Türkiye için geçerli olmadığı şeklinde yorumlamak mümkündür.
The studies that have been conducted in recent years suggest that incumbent governments manipulate the economy for political reasons, in particular, with the aim of re-election. In new political economy literature, this situation is known as the Political Business Cycle; a macroeconomic cycle induced by the political cycle. The theory of PBC is studied under four theories called "The Traditional Opportunistic PBC Theory", "The Traditional Partisan PBC Theory", "The Rational Opportunistic PBC Theory" and "The Rational Partisan PBC Theory". From these theories, the assumptions of the "The Rational Opportunistic PBC Theory", "The Traditional Partisan PBC Theory" and "The Rational Partisan PBC Theory" do not seem to be valid in the Turkish context; hence testing of these models would not be meaningful. Therefore, in this study, "The Traditional Opportunistic PBC Model" is examined. In the study, the quarterly series of GSYİH, inflation, money in circulation (M0), money supply (M1) for the period of 1987- 2012, also the quarterly series of goverment expenditures, other goverment transfer expenditures and budget deficit for the period of 1987- 2003 are analyzed with "Seasonal Box-Jenkins Models". According to the results obtained from this study, political business cycles hasn't been observed in any series. This means that The Traditional Opportunistic PBC Theory isn't valid for Turkish context.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7516
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363789.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons