Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7194
Başlık: Fasulye'de (Phaseolus vulgaris l.) ekim zamanı ve ekim sıklığının verim ve verim öğelerine etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of sowing time and sowing frequency on yield and yield components in Beans (Phaseolus vulgaris l.)
Yazarlar: Azkan, Nedime
Çakmak, Fevzi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ekim sıklığı
Ekim zamanı
Fasulye
Verim ögeleri
Seeding density
Sowing date
Bean
Yield components
Yayın Tarihi: 18-Haz-1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çakmak, F. (1997). Fasulye'de (Phaseolus vulgaris l.) ekim zamanı ve ekim sıklığının verim ve verim öğelerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, Horoz Oturak- 1 kuru fasulye çeşidi kullanılarak, kuru fasulyede en uygun ekim zamanı, sıra arası mesafesi ve bitki sıklığını saptamak amacıyla; 4 ekim zamanı (1 Mayıs, 15 Mayıs, 1 Haziran ve 15 Haziran), 2 sıra arası mesafesi (51 cm ve çift sıra yöntemi (bir geniş sıra arası (51 cm), bir dar sıra arası (34 cm) olacak şekilde yapılan ekim yöntemi) ve 5 bitki sıklığı (20, 30, 40, 50 ve 60 tohum/m2 ) ile 1993 ve 1995 yıllarında yürütülmüştür. İki yıllık araştırma sonuçlarına göre; 1 Haziran ekimleri diğer ekim zamanlarından daha fazla tane verimi vermiştir. 1 Haziran ekimi, 1 Mayıs ve 15 Mayıs ekimlerine göre tane verimini sırası ile % 35.6 ve % 28.3 oranlarında arttırmıştır. Sıra arası mesafesinin fenolojik karakterler ile verim ve verim komponentleri üzerine önemli bir etkisi görülmemiştir. Bitki sıklığının verim ve verim komponentleri üzerine etkisi ise önemli olmuştur. Araştırmada 50 tohum/m2 sıklığından en yüksek tane verimi (107.8 kg/da) elde edilmiştir. Sonuç olarak, Bursa ili ve çevresinde en uygun ekim zamanının 1 Haziran ve en uygun bitki sıklığının 50 tohum /m2 olduğu saptanmıştır. Ayrıca sıra arası mesafesinin tane verimi üzerine etkisinin önemsiz olduğu tespit edilmiştir.
This study was carried out in order to determine the most suitable sowing time, row spacing and plant densities for dry bean ev. Horoz Oturak- 1 using four sowing dates (1 May, 15 May, 1 June and 15 June), two row spacing (51 cm and double row method (one wide row of 51 cm and one narrow row of 34 cm) and 5 plant densities (20, 30, 40, 50, 60 seeds/m2) in the years 1993 and 1995. According to the results of 2 years research, 1 June sowing gave higher grain yield compared with other sowing dates. 1 June sowing increased the grain yield by 35.6 % and 28.3 % compared with 1 May and 15 May sowings, respectively. The effect of plant density on yield and yield components was found significant. The highest yield was obtained from 50 seed/m2 sowing density (107.8 kg/da). As a result, the most suitable sowing date for Bursa province and vicinity was determined as 1 June and the most suitable plant density as 50 seeds/m2. Moreover, the effect of row spacing on grain yield was found insignificant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7194
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067632.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.88 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons