Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6446
Title: 1989 Bulgaristan göçmenlerinin yerel kültüre ve tarihe ilişkin algıları
Other Titles: 1989 Bulgarian immigrants perception on local culture and history
Authors: Selimoğlu, İsmail
Güler, Gülsevin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Zorunlu göç
1989 göçü
Bulgaristan Türkleri
Kültürel kimlik
Asimilasyon
Soykırım
Bursa
Forced migration
Bulgarian Turks
Cultural identity
Assimilation
Genocide
1989 migration
Issue Date: 9-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, G. (2014). 1989 Bulgaristan göçmenlerinin yerel kültüre ve tarihe ilişkin algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 20. yüzyılın en büyük göç hareketlerinden biri 1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen zorunlu göç olayıdır. 1984-1985 yıllarında Türkler'e karşı başlatılan zora ve baskıya dayalı sosyal, dini ve kültürel alandaki asimilasyon politikası ve isimlerinin değiştirilmesi olayları 1989 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen göç ile son bulmuştur. Bursa göç alan bir kent olarak, 1989 yılında en çok göçün gerçekleştiği kent olmuştur. Buna , Bursa'da daha önce Bulgaristan'dan göç eden akrabaların sayısının fazla olması, gelen göçmenlere sağlanan iş imkanları ve yaşam koşulları eklenebilir. Bu çalışmada, 1989 yılında Türkiye'ye gelen göçmenlerin Bulgaristan'da kendi tarih ve kültürleri ile ilgili algıları derinlemesine görüşme teknikleri kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 1989 yılında Bulgaristan'dan Bursa'ya göç eden ve Bulgaristan'da eğitim görmüş, Türkiye'de eğitim almamış kişiler oluşturmaktadır. Görüşmeler, Bulgaristan'ın Kırcaali, Filibe, Şumnu, Sliven, Rusçuk illerinden göç eden 30 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, konuyla ilgili kitaplar, görüşme yapılan kişilerin anlatımları, Bursa'daki yerel gazetelerden Olay, Bursa Hakimiyet, Hakimiyet gazeteleri taranarak kaynak olarak kullanılmıştır. Birinci bölümde, araştırmanın konusu, amaçları, önemi, verilerin toplanması, kullanılan yöntem ve teknikler ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde literatür bilgisi verilmiştir. 1984 yılından sonra yürütülen asimilasyon faaliyetleri, Bulgaristan'da Türkler'in isimlerinin değiştirilmesi olayları anlatılmıştır. Verilen ulusal ve uluslararası tepkiler, 1989 Bulgaristan'dan Türk göçü, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin Bursa'ya yerleştirilmesi istihdamı, verilen eğitim ve yapılan yardımlardan bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, elde edilen bulguların değerlendirmesi yapılmıştır.
One of the 20th century's greatest migration from Bulgaria to Turkey in 1989, forced migration is performed. Have launched against the Turks in the years 1984-1985 and oppression based on social, religious and cultural assimilation policy and the changing of the names of the events held in Turkey in 1989 ended with the migration. Bursa migration as a city in 1989, the city has been the most migration takes place. However, in Bursa before large numbers of relatives who emigrated from Bulgaria, to be provided to migrants job opportunities and living conditions can be added. In this study, immigrants from Turkey in 1989 in Bulgaria perceptions about their history and culture to be measured using techniques have been studied in-depth interviews. Sample of the study, who emigrated in 1989 from Bulgaria and Bulgaria had been trained in Bursa, Turkey constitute the uneducated people. Interviews, Bulgaria's Kardzhali, Plovdiv, Shumen, Sliven, Ruse was conducted with 30 people who migrated from the provinces. In this study, the relevant books, descriptions of persons interviewed in Bursa Bursa Domination local newspapers and newspaper scanning the event was used as the source. In the first part of the research topic, objectives, importance, data collection, information about the methods and techniques used include. In the second part of the literature is given. Assimilation activities carried out after 1984, renaming the event of Turks in Bulgaria are discussed. Given the national and international response, in 1989 the Turkish emigration from Bulgaria, Bulgaria from the employment of immigrants settled in Bursa, the training and the benefits are mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6446
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363760.pdf952.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons