Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6440
Title: İmam Şafiî'nin er-Risâle ve el-Ümm adlı eserlerinde istihsân anlayışı
Other Titles: The comprehension of istihsan in the er-Risale and el-Umm of İmam Shafiî
Authors: Acar, Halil İbrahim
Güler, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Fıkıh usûlü
İstihsân
Kıyas
İmam Şafiî
er-Risâle
el-Ümm
Al-Umm
Usul Fiqh
istihsan
Imam Shafi'i
al-Risala
Issue Date: 10-Feb-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, H. (2016). İmam Şafiî'nin er-Risâle ve el-Ümm adlı eserlerinde istihsân anlayışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İmam Şafiî'nin er-Risâle ve el-Ümm Adlı Eserlerinde İstihsân Anlayışını konu edinen bu çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında İmam Şafiî'nin hayatı kısaca tanıtılmıştır. Birinci bölümde ise istihsân kavramının sözlük ve terim anlamı hakkında bilgi verilmiş ardından istihsânın çeşitleri açıklanmıştır. Son olarak istihsânın hüccet değeri, müctehid imamların istihsâna bakışı ve istihsânı delil olarak kabul edenlerle istihsânı reddedenlerin görüşleri maddeler halinde sıralanmıştır. İkinci bölümde İmam Şafiî'nin istihsân anlayışı, önce er-Risâle'de daha sonra el-Ümm'de ayrı başlıklar halinde incelenmiştir. Bu bölümde İmam Şafiî'nin furû-ı fıkıhta istihsân prensibini kullandığı iddia edilen yerler örnekler verilerek açıklanmıştır. Böylece Şafiî'nin istihsânı gerçek anlamda kullanıp kullanmadığı ortaya konulmuştur.
This study which deals with İmam Shafiî''s al-Risala and al-Umm consists of an introduction and two chapters. Imam Shafii's life was introduced briefly in the introduction. As to the first section was given an information about the meaning of the term " istihsan",after thatistihsan types was described. Finally the evidence value of "istihsan" , outlook of mujtahid imams to "istihsan" and opinion of those who accept the "istihsan" as evidence material and refuse the "istihsan" was arranged. In the second part, understanding of Imam Shafi'i's istihsan, firstly in the al-Risala' later in the al-Umm was examined under a separate heading. In this section Imam Şafiî''son the alleged use istihsan principle was explained with examples. The Istihsan whether was used in real terms or not has been demonsrated. Key words: Al-Umm, Usul Fiqh, istihsan, Imam Shafi'i, al-Risala.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6440
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427408.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons