Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6397
Title: Meme tümörü dokularında X-Kromatini değerlerinin araştırılması ve anlamlılığı
Other Titles: Investigation and significance of the X Chromatin values in breast tumor tissues
Authors: Egeli, Ünal
Koç, Hanife
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Biyoloji
Biology
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koç, H. (1994). Meme tümörü dokularında X-Kromatini değerlerinin araştırılması ve anlamlılığı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada normal, benign ve malıgn meme doku örnekleri incelendi . Feulgen ezme metoduna göre hazırlanan preparatlardan interfaz evresindeki epıtel hücre nükleuslarımn X kromatin değerlen ve DNA miktarları tespit edildi . Araştırmanın sonunda ; kontrol ve benign grubu meme tümör dokularının nükleus morfolojilerinin hemen hemen benzer olduğu, X kromatin değerleri ve DNA miktarlarının ortalamaları arasında fark olmadığı bulundu . Malign grupta ise kontrol ve benign gruba oranla X kromatin değerlerinin azaldığı , DNA miktarlarının arttığı görüldü . Malign gruptaki dokular X kromatin değerlen dikkate alınarak nükleuslarında % 20 ve üzerinde X kromatin içerenler malign 1 grubu , % 20 ' den az X kromatin içerenler ise malign 2 grubu olarak aynldı . Malign 1 grubunun birbirine benzer büyüklükte nükleuslardan oluştuğu , bu nükleuslarm DNA miktarlarının diploide yakın olduğu saptandı . Malign 2 grubunda ise nükleuslann farklı büyüklüklerde olduğu, X kromatin sıklığının azaldığı ve DNA miktarlarının daha çok tetraploıde yakın olduğu görüldü . Sonuçta literatürdeki bilgiler göz önüne alınarak malign 1 grubundaki vakalann , malign 2 grubundakılere göre daha iyi prognoz göstereceği düşünüldü . Meme tümör dokularında X kromatin değerleri ve DNA miktarlanmn saptanmasının hastanın prognozunu belirlemede yararlı olabileceği kanısına varıldı.
In this study; normal, benign and malign breast tissue specimens are investigated. Specimens were prepared according to Feulgen's squashing method . Epithelium cells were in the interphase stage and their nucleus X chromatin values and DNA amounts were measured . In the end of the study, breast tumor tissue nucleus morfologies were found to be similiar in both of the control and benign groups . In addition , there wasn't any significant difference in the mean values of the X chromatin values and DNA amounts between the latter groups . While in the malign group X chromatin values were found to be decreased and DNA amounts increased , compared to control and benign groups . Tissues in the malign group were divided according to their X chromatin values into 2 : malign group 1 , contained % 20 and higher X chromatin in their nuclei while malign group 2 , contained less then % 20 . The nuclei of the malign group 1 , were similiar in size and their DNA amounts were like diploid . While malign group 2 contained nuclei which were different in size and X chromatin incidence was lesser and their DNA amounts were rather similiar to tetraploid . In the result, taking notice of the literature data also , it is thought that cases classified as malign group 1 can have a better prognosis compared to cases of malign group 2 , and we have got the opinion that breast tumor tissue X chromatin values and DNA amount measurements can be useful in determination of prognosis of such cases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6397
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357860.pdf
  Until 2099-12-31
8.36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons