Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6267
Title: Arazi toplulaştırmasında istek öncelikli otomatik dağıtım modelinin performans değerlendirmesi
Other Titles: Performance evaluation of automatic re-allotment model which take into consideration owner requests of parcels as priority on land consolidation
Authors: Gündoğdu, Kemal Sulhi
Keskin, Bilge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dağıtım planı
Arazi toplulaştırması
Otomasyon
Allocation plan
Land consolidation
Automation
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, B. (2014). Arazi toplulaştırmasında istek öncelikli otomatik dağıtım modelinin performans değerlendirmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde mühendislik projelerine bilgisayar teknolojisinin katkısı küçümsenmeyecek boyuttadır. Arazi toplulaştırma çok sayıda verinin birlikte değerlendirilmesine gereksinim duyulan bir çalışmadır. Arazi toplulaştırma çalışmalarında otomasyonun arttırılması, özellikle projeleme aşamasında proje mühendisinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Dağıtım planının hazırlanması aşaması, iki farklı şekilde planlanmaktadır. Bunlardan birincisi, tablolama yazılımı benzeri ekranda dağıtımın proje mühendisinin insiyatifine göre yapılması yani geleneksel planlama yöntemidir. İkinci ise belirlenen algoritmalar ile otomatik dağıtım planının hazırlanmasıdır. Bu çalışmada; otomatik dağıtım seçeneği olan NETTOP (8.5) modülü ile çeşitli firmalardan temin edilen projelerde farklı dağıtım faktörleri kullanılarak yapılan otomatik dağıtım sonuçları değerlendirilmiştir. Programın parsel konumlarını ve katılımcı isteklerini göz önünde bulundurarak yaptığı dağıtım sonuçlarına bakıldığında, % 100 dağıtımın gerçekleştiği bir çözüm üretmediği görülmüştür. Ayrıca ülkemizde mülakatlara yeteri kadar önem verilmediği, mülakat girişlerinin otomatik dağıtım için yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmıştır.
Nowadays the contribution of computer technology is sizeable for the engineering projects. Land consolidation is needed studies which evaluate a large number of data together. Increasing of automatisation in project phase will particularly help to recruit the working conditions of project engineer in land consolidation studies. The preparation of allocation plan phase is planned in two different ways. The first of these is, allocation is made from in the shape of the spread sheet sofware by project engineer initiative, namely traditional planning method. The second one is preparation of automatic allocation plan with determinated algorithms. In this study, automatic allocation results which was made by using different allocation factors in projects obtained from differents firms were evaluated with Nettop module (8.5) which has an automatic allocation option. This programme was made an automatic allocation by considering parcel locations and owner requests. As a result of this allocation wasn't definitely seen to generate a solution. It was clearly understood that interviews weren't considered enough and interview entries weren't enough to make an automatic allocation in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6267
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
373748.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons