Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5903
Title: Genç yaş kolorektal tümörlerde tümör gelişim sürecinde miRNA'ların önemi
Other Titles: The importance of miRNA's in tumor development in young colorectal tumors
Authors: Tunca, Berrin
Ak, Seçil
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kolorektal kanser
mikroRNA
Genç yaş
RT-PCR
Colorectal cancer
Early onset
microRNA
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ak, S. (2013). Genç yaş kolorektal tümörlerde tümör gelişim sürecinde miRNA'ların önemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kolorektal kanser, dünyada en yaygın görülen kanserlerden biridir. Klinik ve patolojik gelişmelere rağmen kolorektal kanserin tanı ve tedavisinde kullanılan belirteçler sınırlı kalmaktadır. Son yıllarda mikroRNA ların işlevlerinin ve kanser gelişimindeki rollerinin anlaşılmaya başlanması, hem kanserin moleküler patolojisinin anlaşılmasında hem de yeni moleküler hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesinde umut oluşturmuştur. Çalışmada, Türk populasyonuna ait, aile hikayesi bulunmayan, 50 yaş altında kolorektal kanser tanısı almış bireylerin tümör dokularında, kolorektal kanser sürecinde etkili olabileceği düşünülen 38 farklı miRNA? nın ekspresyon profilleri incelendi. Elde edilen veriler, web tabanlı Sabiosciences PCR-Data Analiz (RT² profiler PCR array data analysis version 3.5) programından yararlanılarak değerlendirildi. Değerlendirilen hasta grubunun tümör dokuları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında, miR-143 ün ekspresyon seviyesinde anlamlı düşüş gözlendi (p=0.01). Aynı zamanda miR-143 ekspresyon seviyesinin nüks ve uzak metastaz varlığında da düşüş gösterdiği belirlendi. Normal doku ile karşılaştırıldığında, evre 4 tümör dokularında, miR-106a ekspresyon seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı artış belirlendi (p= 0.02). Bu ekspresyon artışının lenf nodu metastazı varlığında da anlamlı olduğu gözlendi (p=0.03). Elde edilen bulgular ışığında; Türk populasyonuna ait, kötü prognoz potansiyeli olan, erken yaşta tanı almış ve aile hikayesi olmayan hastaların tümör dokularında, miR-106a ve miR-143 ekspresyon düzeyleri değerlendirilerek tümörün agresivitesi ve hastada metastaz gelişebilme riski ile ilgili bilgi edinilebileceği düşünülmektedir. Mevcut bulgular, bu hastaların tedavi yaklaşımlarının düzenlenmesine katkı oluşturarak hastalara ait yaşam süresinin ve kalitesinin iyileştirilmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca elde edilen bulguların Türk populasyonuna ait bu hastalarda, kötü prognozun takibini sağlayabilecek biyobelirteçlerin belirlenmesi konusunda uluslararası ve ulusal literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Colorectal cancer is the type of cancer most frequently seen in the world. Despite clinic and pathologic improvements, markers used in diagnosis and treatment of colorectal cancer are still not enough. Recently understanding the functions of miRNAs and their roles in cancer progression has been providing expectations for understanding the molecular pathology of breast cancer and developing new molecular targeted therapies. In this study, 38 different miRNAs expression profiles which thought to have effects on colorectal cancer are investigated. Expression profiles of these miRNAs were evaluated for non-familial and early-onset colorectal tumor and non-tumor tissues of Turkish patients. Data, gathered from study, evaluated by web based Sabiosciences PCR-Data Analyze (RT² profiler PCR array data analysis version 3.5). Expression levels of miR-143 is significantly reduced in tumor samples with respect to normal tissues (p=0.01). miR-143 expression is also correlated with the recurrence and distant metastasis. However, expression levels of miR-106a is significantly increased in tumor tissues (p=0.02). This incensement is also correlated with the presence of lymph node metastasis (p= 0.03). These data will be beneficial for evaluation of miR-106a and miR-143 expression levels to obtain information about aggressiveness of tumor and metastasis risk in early onset, non-familial colorectal cancer patients. In addition, these results will contribute similar therapy approaches in other colorectal cancer patients, thus, patient's survival rates and quality of their life may be improved. Moreover, our findings will be useful for the determination of biomarkers on the follow-up of poor prognosis in Turkish colorectal cancer patients with earl-onset that could contribute to the international and national literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5903
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
341910.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons