Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5772
Title: Anöstrus dönemindeki köpeklerde östrus ve ovulasyonunun uyarılması üzerine çalışmalar
Other Titles: A study on the induction of oestrus and ovulation in bitches in anoestrus period
Authors: Soylu, M. Kemal
Günay, Aytekin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Köpek
Anöstrus
Östrus
Ovulasyon
Uyarılma
Bitches
Anoestrus
Oestrus
Ovulation
Induction
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, A. (1997). Anöstrus dönemindeki köpeklerde östrus ve ovulasyonunun uyarılması üzerine çalışmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada anöstrus dönemindeki köpeklerde, dört farklı yöntem denenerek östrus ve ovulasyonun uyarılmasında en olumlu sonuç veren ve pratikte de kullanılabilecek bir yöntem belirlenmeye çalışıldı. Çalışmada aynı bakım ve besleme koşullarında bulundurulan 35 adet Alman Çoban Köpeği ve 10 adet sokak köpeği materyal olarak kullanıldı. Çalışma başlangıcında köpeklerin genel muayeneleri yapılarak, anöstrus döneminde olduğu belirlenen köpeklerde aşağıdaki yöntemler uygulandı: I.Grup: Gebe Kısrak Serum Gonadotropini (PMSG) ve İnsan Koriyonik Gonadotropini (HCG) Uygulamaları: Bu gruptaki köpeklere günlük 20 IU/kg dozda PMSG 5 gün süreyle, son uygulamadan sonra ise 500 IU HCG i.m. yolla uygulandı. II.Grup: Dietilstilbestrol (DES), HCG ve PMSG Uygulamaları: Köpeklere günlük 5 mg. DES içeren tabletler oral yolla uygulandı. Uygulamaya proöstrus kanaması başlayana kadar yada en fazla 7 gün süreyle devam edildi. Proöstrusun 5. günü 500 IU HCG, 9-1 1. günlerde ise 200 IU PMSG i.m. yolla uygulandı. III.Grup: Pulzatil GnRH Uygulamaları: Anöstrus dönemindeki köpeklere günlük 25 mcg gonadorelin içeren ilaç bileşimi sekiz saat süreyle pulzatil olarak deri altı yolla uygulandı. Uygulama süresi maksimum 14 gün olarak belirlendi.IV. Grup: Cabergolin Uygulamaları: Uygulama grubundaki köpeklere 6 mcg/kg dozda cabergolin oral yolla en fazla 14 gün süreyle uygulandı. Daha önce proöstrus başlayan köpeklerde ilaç uygulamasına son verildi. V.Grup: Kontrol Grubu Bu gruba seçilen 5 adet köpekte hiç bir uygulama yapılmadı. Köpeklerin kendiliğinden östrus göstermeleri beklendi. Tüm uygulama gruplarındaki köpeklerin gün aşırı vaginal sitolojik muayeneleri yapılarak, östrus gösteren köpekler erkek damızlık köpeklerle çiftleştirildiler. Sonuç olarak I. Yöntemde %100 östrus ve %40 gebelik. II. Yöntemde %70 östrus ve %30 gebelik, III. Yöntemde %10 östrus oranı elde edilirken gebelik elde edilemedi. IV. Yöntemde ise %90 östrus ve %80 gebelik elde edildi. Sonuçlar istatistiki açıdan değerlendirilerek literatür verileri ile karşılaştırıldı. Bu verilere dayanılarak anöstrus dönemindeki köpeklerde 4. yöntemde kullanılan Cabergolin uygulamalarının östrusu uyarma ve gebe kalma oranı diğer yöntemlerden daha başarılı bulundu.
In the present study, it is aimed to determine a method for inducing the oestrus in anoestrus bitches, which can also be used in practice. In this study, 35 German Shepherd and 10 stray bitches of the same managemant conditions were used as material. All bitches were physically examined to determine that they were in anoestrus at the beginning of the study. Then following methods were carried out; lst.Method: Pregnant Mare Serum Gonadotrophin (PMSG) and Human Chorionic Gonadotropin (HCG) Applications; 20 IU/kg of PMSG was daily applied for 5 days and after the last PMSG application 500 IU HCG was injected. 2nd.Method: Diethylstilbestrol (DES), HCG and PMSG Applications; 5 mg DES containing pills were applied orally. This application was carried out until prooestrus bleeding was seen or at most for 7 days. On the 5th. and 9-1 lth. days of prooestrus 500 IU HCG and 200 IU PMSG were applied intramuscularly (i.m), respectively.3rd.Method: Pulsatile Gonadotrophine Releasing Hormone (GnRH) Aplications; 25 meg gonadoreline containing drug mixtures were applied pulsatilly to the bitches for 8 hours daily in anoestrus period. Application was made for maximum 14 days subcutaneously (s.c). 4th.Method: Cabergoline Applications; 6 meg/kg cabergoline was applied orally at most for 14 days. Drug applications were ceased to the bitches showed early prooestrus. 5th.Method: Control Group; No applications were made to the bitches in this group. Bitches were watched for spontaneous oestrus. Vaginal cytological examinations of all bitches were made every other day and bitches which showed oestrus were mated with the sires. As a result 100% oestrus and 40% pregnancy in the 1st method; 70% oestrus and 30% pregnancy in the 2nd method; 10% oestrus and no pregnancy in the 3th method were found. In the 4th method 90% oestrus and 80% pregnancy were found the results were evaluated statistically and were compared with the results at the literatures. Depending on this results cabergoline applications, used in the 4th. method, were found to be more successful for inducing oestrus and pregnancy rates in bitches in anoestrus period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5772
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
058860.pdf
  Until 2099-12-31
2.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons