Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5554
Title: Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirler konusunu kavrayışları üzerine deneysel bir çalışma
Other Titles: Experimental study on understandings of 6th grade students about fractions
Authors: Yazgan, Yeliz
Yılmaz, Rümeysa
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Kesirler
Kesir öğretimi
Kesirlerde işlemler
Matematik öğretimi
Fractions
Mathematics teaching
Teaching fractions
Operations on fractions
Issue Date: 18-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, R. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin kesirler konusunu kavrayışları üzerine deneysel bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, eşit dağıtım ve paylaştırma durumlarını, problem çözmeyi, grup ve sınıf tartışmalarını esas alan bir deneysel öğrenme ortamının 6. sınıf öğrencilerinin kesir kavramını ve kesirlerde işlem kazanımları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmayı gerçekleştirmek için seçilen bir ortaokulda deney grubuna 16 ders saati süreyle öğretim yapılmış ve sonuçlar kontrol grubu olarak seçilen aynı ortaokuldan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Öğretimin planlanmasında ve yürütülmesinde Yapılandırmacılık ve Gerçekçi Matematik Eğitimi yaklaşımları esas alınmıştır. Her iki grubu denkleştirmek için öğrencilerin bir önceki yılın matematik notu ortalamaları kullanılmış, öğretimin etkisini ölçmek amacıyla ön test ve son test uygulanmıştır. Deney grubundaki öğrenciler öğretime devam ederken, kontrol grubundaki öğrenciler öğretmen merkezli sunumun ve bireysel ödevli çalışmaların ağırlıkta olduğu geleneksel öğretimlerini sürdürmüşlerdir. Çalışmanın nicel sonuçları, öğretimin sonunda deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilerinkinden daha güçlü ve ilişkisel bir kavrayış kazandıklarını göstermiştir. Nitel sonuçlar ise, deney grubundaki öğrencilerin özellikle temel kavramların (birim kesir, kesirlerin denkliği, kesirleri karşılaştırma ve sıralama vs.) anlamlarının kazanımı ve problemleri görselleştirme açısından kontrol grubundakilere göre daha ileri bir düzeye ulaştıklarını göstermektedir.
In this study, effect of an experimental learning environment which emphasizes equal distributing and sharing, problem solving, group and class discussions on sixth grader's acquisition of fraction concept and fractional operations is examined. To carry out this study, an instruction that lasted 15 lessons was given in a primary school, which was selected as experimental group, and results were compared with the results that obtained from the same school, which was selected as control group. Planning and execution of instruction were based on Constructivism and Realistic Mathematics Education approaches. In order to equalize both groups, previous year's math scores of students was used, and to evaluate effect of instructions, pre-test and post test were conducted. Students in the control group followed their routine lessons that focused on teacher-centered presentation and studies with individual tasks while students in the experimental group were proceeding with instruction. Quantitative results of study pointed out that students in the experimental group had obtained more sound and relational understanding than that of students in the control group at the end of instruction. Qualitative results showed that students in the experimental group reached more advanced level in terms of acquisition of basic concepts' underlying meanings (unit fraction, equality of fractions, comparing and ordering fractions, fractional operations etc.) and visualization of problems when compared the control group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5554
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
372222.pdf1.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons