Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5341
Title: Negatif enerji dengesindeki süt sığırlarında serum osteokalsin düzeyinin değerlendirilmesi; serum esterleşmemiş yağ asiti (NEFA), beta hidroksibütirik asit (BHBA), glukoz ve osteokalsin düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Other Titles: Evaluation of serum osteocalcine level in dairy cattle withnegative energy balance; detection of relationship between serum non esterified fatty acid (NEFA), beta hydroxybutyric acid (BHBA), glucose and osteocalcine levels
Authors: Kennerman, Engin
Çatık, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Süt sığırı
Ketozis
Osteokalsin
BHBA
NEFA
Glukoz
Dairy cattle
Ketosis
Osteocalcin
Glucose
Issue Date: 27-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çatık, S. (2015). Negatif enerji dengesindeki süt sığırlarında serum osteokalsin düzeyinin değerlendirilmesi; serum esterleşmemiş yağ asiti (NEFA), beta hidroksibütirik asit (BHBA), glukoz ve osteokalsin düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, negatif enerji dengesindeki süt sığırlarında NEFA, BHBA, osteokalsin ve glukoz düzeylerinin belirlenmesi, bu parametrelerin karşılaştırılması, aralarındaki ilişkinin ortaya konulması, osteokalsinin sığırların enerji metabolizmasındaki rolünün incelenmesi ve gelecekteki çalışmalar için bir katkı sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan hayvanlar klinik ketozis, subklinik ketozis ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Her grup 20 adet süt sığırından oluşmak üzere çalışmada toplam 60 adet, erken laktasyonda bulunan sütçü sığır kullanılmıştır. Çalışma grupları BHBA düzeyleri ölçülerek oluşturulmuştur. BHBA düzeyi ≥ 1,2 – <3 mmol/L olan hayvanlar subklinik ketozis; ≥3 mmol/L olanlar klinik ketozis ve <1 mmol/L olanlar da kontrol grubu olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmadaki tüm ineklerden klinik muayeneleri yapıldıktan sonra kan numuneleri alınmış ve serum biyokimyasal (NEFA, BHBA, glukoz, osteokalsin, total protein, AST, GGT, ALP, trigliserit, total kolesterol, Ca ve P) parametreleri ölçülmüş ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda serum osteokalsin düzeyinin klinik ve subklinik ketozis gruplarında kontrol grubuna göre daha düşük olduğu ve subklinik ketozis grubunda en düşük düzeyde bulunduğu tespit edilmiştir. NEFA, BHBA, glukoz, osteokalsin, AST, GGT, ALP, trigliserit, total kolesterol, Ca parametrelerinde gruplar arasında istatistiksel farklar belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, osteokalsin sığırlarda enerji metabolizmasında önemli görevleri olan bir hormondur ve erken laktasyondaki ineklerde osteokalsin düzeylerinin ölçülmesi klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce subklinik ketozisin belirlenmesinde kullanılabilecek bir yöntemdir.
Aim of the presented study was to determine NEFA, BHBA, osteocalcin and glucose levels in dairy cattle with negative energy balance, compare these parameters, determine the relation between them, investigate the role of osteocalcin in energy metabolism of cattle and provide a contribution for subsequent surveys. Animals in the study were divided into three groups as clinical ketosis, subclinical ketosis and control group. Each group consisted of 20 dairy cattle, in the study totally 60 dairy cattle in early lactation were used. Investigation groups were established by measuring BHBA levels. Animals with serum BHBA levels of ≥ 1,2 – < 3 mmol/L were classified as subclinical ketosis, BHBA levels of ≥ 3 mmol/L as clinical ketosis and BHBA levels of < 1 mmol/L as control group. After clinical examination blood semples were taken from all cattle in the study and serum biochemical (NEFA, BHBA, glucose, osteocalcin, total protein, AST, GGT, ALP, triglycerides, total cholesterol, Ca and P) parameters were measured and compared with each other. Result of the study indicated that serum osteocalcin levels of clinical and subclinical ketosis groups were lower than control group and osteocalcin level was lowest in subclinical ketosis group. Statistical differences were determined in NEFA, BHBA, glucose, osteocalcin, AST, GGT, ALP, triglycerides, total kolesterol, Ca parameters. According to the results of the study, it was concluded that osteocalcin is an important hormone of energy metabolism in cattle and determining the osteocalcin levels in cows in early lactation is a method that can be used to determine subclinical ketosis before the appearance of clinical symptoms.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5341
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
426560.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons