Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5317
Title: Fen bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi
Other Titles: Impact of inquiry-based learning process on academic achievement of students in science teaching
Authors: Özkan, Muhlis
Bilir, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Akademik başarı
Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı
Fen bilimleri öğretimi
Gömülü desen
Academic achievement
Inquiry-based learning approach
Science teaching
Embedded design
Issue Date: 19-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilir, U. (2015). Fen bilimleri öğretiminde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersinin öğretiminde Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına olan etkisini incelemektir. Araştırma; 2013-2014 öğretim yılında, Bursa ili Orhaneli ilçesi kırsalındaki Erenler Ortaokulu 7/A şubesinde öğrenim gören 6 kız, 9 erkek olmak üzere toplam 15 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Karma yöntem türlerinden gömülü (iç içe geçmiş) araştırma deseni kullanılmıştır. Bu desende, eldeki nitel ve nicel bulgulara dayanarak araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi ile ilgili başarılarını ölçmek için "Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Akademik Başarı Testi" ve Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yöntemiyle ilgili öğrenci görüşlerini belirlemek için "Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına ilişkin Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu" kullanılmıştır. Çalışmanın, nitel kısmında yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanan veriler analiz edilmiş, ön-test ve son-test ölçüm sonuçlarından elde edilen nicel veriler ise öğrencilerle yapılan görüşmelerden ve araştırmacı gözlemlerinden elde edilen nitel verilerle desteklenmiştir. Nicel verilerin istatistiksel analizleri SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Puanların normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov testi, değişkenlere ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile bağımlı gruplar için t-testi kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu ve araştırmacı tarafından elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Araştırmadaki nicel ve nitel verilerin birbirini desteklemekte olduğu, Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi akademik başarı testini cevaplayan öğrencilerin ön test ve son test puanları arasındaki farkın yüksek ve önemli olduğu tespit edilmiştir. Araştırma ve Sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımının uygulanmasından elde edilen nitel verilerin analizleri sonucunda; öğrencilerin derse karşı olan ilgilerinin arttığı, el becerilerinin geliştiği, deneyerek dersi daha iyi öğrendikleri, merak duygularının arttığı, eğlenerek öğrendikleri ve derse daha etkin biçimde katıldıkları sonucuna varılmıştır.
The aim of this study is to investigate the impact of Inquiry-based Learning approach on academic achievement of students in Science and Technology lesson teaching. The research is carried out with total 15 students 6 of whom are female and 9 of whom are male in 7/A class in Erenler Secondary School located country side of Orhaneli district in Bursa province. Embedded research design from mix method types is used in this research. In this design, we seeked an answer to research question on the basis of qualitative and quantitative findings on hand. In this research, Unit 'Electricity in our Lives' Academic Achievement test to measure students' achievement about Unit 'Electricity in our Lives and Half-structured Interview Form regarding Inquiry-based Learning Approach to determine students' views about Inquiry-based Learning Approach are used as a data collection tool. In the qualitative part of the research, data collected from semi-structured interviews are analyzed; quantitative data obtained from pre-test and post-test measurement results are supported with qualitative data obtained from interviews with students and observations of researchers. Statistical analysis of quantitative data are carried out with SPSS program. Whether scores have normal distribution or not is measured with Kolmogorov Smirnov test and t-test is used for average related to parameters, standard deviation values and dependent sample. Content analysis of interview form consisting of open-ending questions and data obtained from the researcher. It is determined that qualitative and quantitative data in the research support each other and the difference between scores of pre-test and post-test of students answering unit 'Electricity in our Lives' academic achievement test is high and important. As a result of qualitative data obtained from practice of Inquiry-based Teaching Approach, it is concluded that students' interest toward lesson has increased, their manipulative skills have developed, they have learnt better by trying, their sense of wonder has increased, they have learnt by entertaining and they have been active in the lesson.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5317
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389532.pdf5.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons